ผอ.สพม.เชียงใหม่ เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหารด้วย ICT

วันที่ 16 กันยายน 2564 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของผู้บริหารด้วย ICT ในการนี้นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวรายงาน ร่วมด้วยคณะวิทยากร จัดกิจกรรมให้ความรู้การบริหารงานของผู้บริหารด้วย ICT ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 4 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ รองผู้อำนวยการทุกโรงเรียนในสังกัด สพม.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาในเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่มีโอกาสพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ

ร่วมแสดงความคิดเห็น