โซล่าเซลล์ แสงสว่างในหมู่บ้านและในใจประชาชน

วันที่ 16 กันยายน 2564 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 150 ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันโท หญิง บุญฑริกา ทีฆวาณิช ผู้ช่วยโฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้

ปัจจุบัน ประเทศไทยยังมีหมู่บ้านในพื้นที่ถิ่นทุรกันดารอีกหลายแห่ง และสำหรับพื้นที่ชายแดน ในภาคเหนือ ที่ยังขาดแคลนระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพ ที่มั่นคงนั้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ได้เข้าไปมีส่วนร่วมช่วยพัฒนาพื้นที่ ให้มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” โดยขอรับสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน

เพื่อจัดทำโครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชน ก่อให้เกิดเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในพื้นที่ปลายสายส่งของระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยทำการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ขนาดกำลังติดตั้งไม่น้อยกว่า 400 กิโลวัตต์ ระบบกักเก็บพลังงานแบตเตอรี่ ลิเทียม ขนาดความจุ 1,000 กิโลวัตต์-ชั่วโมง โครงข่ายไฟฟ้าชุมชน ระยะทาง 1,000 เมตร และเสาไฟแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 100 ต้น โดยภายหลังจากติดตั้งระบบแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง มีแผนการบูรณาการร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อทดลองจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าไปยังครัวเรือนในชุมชนตำบลเมืองคอง ในกรณีที่ระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าขัดข้อง เพื่อสร้างต้นแบบความมีเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในพื้นที่หางไกลที่ประสบปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ อย่างเหมาะสม สำหรับพื้นที่เป้าหมายในการดำเนินโครงการที่สำคัญแก่พี่น้องประชาชน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

  1. องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 260 กิโลวัตต์
  2. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านใหม่ ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 30 กิโลวัตต์
  3. โรงเรียนบ้านเมืองคอง ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 30 กิโลวัตต์
  4. โรงเรียนบ้านวังมะริว ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 30 กิโลวัตต์
  5. โรงเรียนดอยสามหมื่น ใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์ จำนวน 50 กิโลวัตต์

ซึ่งการดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ครั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ได้ดำเนินการสร้างต้นแบบโรงไฟฟ้าชุมชนในพื้นที่ห่างไกลแล้วเสร็จ ในเดือน กันยายน 2563 พร้อมจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังสถานที่ส่วนกลางของชุมชน และหลังจากนั้นได้ดำเนินกระบวนการส่งมอบระบบฯ ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ควบคู่กับดำเนินการกระบวนการเชื่อมต่อขนานไฟฟ้าร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการดำเนินการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

โดยมีการตรวจเช็คคุณภาพไฟฟ้า ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของตำบลเมืองคอง ก่อนดำเนินการจ่ายกระแสไฟฟ้าย้อนเข้ากับระบบจำหน่ายของการไฟฟ้าต่อไป สำหรับการส่งมอบระบบดังกล่าวให้กับ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง ได้ดำเนินการไปเรียบร้อยแล้ว ในวันที่ 10 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิต และองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองคอง จะได้บูรณาการงานร่วมกัน เพื่อผลสำเร็จของโครงการที่จะสามารถเป็น ต้นแบบความเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าในพื้นที่หางไกลที่ประสบปัญหาไฟฟ้าตก ไฟฟ้าดับ ได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น