(มีคลิป) น่าน จัดกิจกรรม นำเสนอผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมพัฒนาจังหวัด (Nan year end’ 64)

เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น.ที่โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมนำเสนอผลการดำเนินงานรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา แผนงาน (Nan year end’ 64) โครงการที่เตรียมดำเนินการในปีงบประมาณถัดไป โดยมีนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  นายชัยนรงค์ วงศ์ใหญ่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน หัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ

 

จังหวัดน่าน แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า สามารถลดจุดความร้อน (จุด hotspot ) จากปีที่ผ่านมาได้ถึง 78 % โดยพบจุดความร้อน 1,651 จุด ลดลงจาก 7,523 จุด ในปี 2563 ซึ่งเป็นผลจากรัฐบาลให้ความสำคัญ ผู้บริหารของจังหวัดติดตามประเมินผลและแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง บูรณาการจากทุกภาคส่วน ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางอย่างต่อเนื่อง ประชาชนเกิดความรับรู้และตระหนัก ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน

 

จังหวัดน่านขานรับนโยบายกระทรวงสาธารณสุข ในการปรับมาตรการป้องกันโควิด Living with covid ยกระดับมาตรการควบคุมป้องกันโควิด โดยจัดกิจกรรมให้ปลอดภัย ยั่งยืนด้วยหลักการ Covid Free setting และ Universal Prevention สำหรับสถานที่เสี่ยงและกลุ่มเสี่ยง ป้องกันกาารติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ป้องกันตนเอง ป้องกันแพร่กระจายเชื้อ ยกระดับป้องกันมีแนวปฏิบัติส่วนบุคคล DMHTT ลดความเสี่ยงในการแพร่โรค โดยให้ตระหนักว่าทุกคนที่อยู่รอบกายอาจจะเป็นผู้ป่วยที่สามารถนำโรคมาติดกับเราได้ ดังนั้นจึงมีมาตรการดูแลสิ่งแวดล้อม ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการ ซึ่งจะทำให้คนสามารถใช้ชีวิตได้ปกติ ไม่แพร่ระบาด เกิดการรองรับคนเข้าจังหวัด มั่นใจระบบป้องกันการระบาดของโรคได้

 

 

 

สรรพกรพื้นที่น่าน สามารถจัดเก็บภาษีได้ตามประมาณการ ได้เป็นอันดับ 1 ของภาคเหนือตอนบน ซึ่งเกิดจากประชาชน และผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดน่านให้ความร่วมมือ

สมาชิกวุฒิสภานำโดยนายสมชาย หาญหิรัญ ลงพื้นที่จังหวัดน่าน และได้เห็นความสำเร็จของการดำเนินโครงการ ในลักษณะบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆ จึงได้เลือกให้จังหวัดน่าน เป็นพื้นที่ต้นแบบ ในการ ทดสอบระบบ Nan Connext เพื่อบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นการนำข้อมูลเข้าไปไว้ในระบบ Data สำหรับการเชื่อมโยงและตรวจสอบกรณีการขออนุญาตต่างๆรวมทั้งการทำธุรกรรม ที่พักเอกชน จะต้องติดต่อภาครัฐในลักษณะ one stop service ซึ่งหน่วยงานต่างๆก็สามารถเรียกดูข้อมูลและรับทราบได้ว่า ผลการดำเนินงานอยู่ในขั้นตอนใด เป็นการรับลูกและส่งต่อ ขับเคลื่อนให้เกิดการบูรณาการช่วยเหลือประชาชนในภาคธุรกิจ เพื่อให้ผู้เข้าบริการ ได้มีสะดวกรวดเร็ว เกิดความร่วมมือของหน่วยงานต่างๆเชื่อมโยงเครือข่ายและข้อมูลไว้ด้วยกันส่งต่อข้อมูลระหว่างกันเติมเต็มทุกการพัฒนา ภายใต้ Application เดียว โดยได้ทดสอบระบบดังกล่าว จาก 20 หน่วยงาน การที่จะเดินหน้าดำเนินการ อย่างเต็มรูปแบบกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 

 

สถิติผู้มาเยือน และรายได้ จ.น่าน จากการท่องเที่ยว ตั้งแต่ 2556-2562 พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยว และเกิดรายได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยพบว่าในปี 2562 มีผู้มาเยือนกว่า 1 ล้าน สร้างรายได้ 2,900 ล้านบาท ทั้งนี้จังหวัดน่านวางทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน ให้เป็นเมืองแห่งความสุข ของผู้อยู่ และผู้มาเยือน เป็นสินค้าท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (เป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO) เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเป้าหมายเชิงคุณภาพ ของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ ขยายตัวของรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพิ่มสัดส่วนของรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นอีก เชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาค ระหว่างภูมิภาค และประเทศเพื่อนบ้าน (เส้นทางประวัติศาสตร์เมืองเก่า-เมืองมรดกโลก) บริหารจัดการทรัพยากร สร้างสมดุล ความต่อเนื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสู่ความยั่งยืน

 

 

อพท.6 ได้นำเสนอการพิจารณาให้ความเห็นต่อประเด็นผลการทบทวนแผนปฏิบัติการภายใต้แผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองเก่าน่าน (พ.ศ.2563 – 2570) และแผนการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยว (Zoning) ภายใต้โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และทุนทางภูมิปัญญาและวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านตามวิสัยทัศน์ “น่าน เมืองเก่าที่มีชีวิต อย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน” โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตพื้นที่พิเศษให้ได้รับรางวัลมาตรฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล ภายใต้เกณฑ์กการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) และการยกระดับเมืองน่านสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ประเภทหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน ทั้งนี้ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท.โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ 6 ดำเนินการขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล (Tourism for All) ในเขตพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน สามารถรองรับการใช้บริการของนักท่องเที่ยวได้ทุกกลุ่มวัย และทุกสภาพร่างกาย ให้ได้รับความสะดวก ปลอดภัยอีกทั้ง เพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐ และผู้ประกอบการภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป ได้เห็นถึงความสำคัญของการออกแบบอารยสถาปัตย์ (Friendly Design) หรือการจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่เป็นมิตรกับคนทั้งมวล

 

สำนักงานคลังจังหวัดน่าน รายงานผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2564 จังหวัดน่าน มีเงินหมุนเวียน 2,043 ล้านบาท ที่ใช้ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 177,000 ใบ ผ่านร้านค้ากว่า 1,000 แห่ง ด้านผลการประกวดคณะผู้บริหารการคลังระดับจังหวัด ได้รับรางวัลอันดับที่ 2 ของประเทศ รับเงินรางวัล 200,000 บาท

ด้านนายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน กล่าวในช่วงท้ายว่า ตลอดปีงบประมาณ 2564 นี้ ขอขอบคุณทุกส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐวิสาหกิจ และภาคประชาชน ที่ทำงานอย่างขันแข็ง ร่วมกันขับเคลื่อน และพัฒนาจังหวัดมาเป็นอย่างดี พร้อมขอขอบคุณสื่อมวลชนทุกแขนง ที่ร่วมกันประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาจังหวัด และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น