พช.สูงเม่น เสริมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้านที่ต.น้ำชำ

…….เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายบรรจบ จินดาขัด ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น กล่าวเปิดกิจกรรมอบรมสร้างและพัฒนาสัมมาชีพชุมชนในระดับหมู่บ้าน 🍳
……โดยนางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้นางสาวอมรรัตน์ กาทองทุ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินโครงการฯ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และได้รับการพัฒนาทักษะด้านอาชีพ และสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนตามแนวทางการสร้างสัมมาชีพชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
…….โดยมีประชาชนที่เป็นผู้แทนครัวเรือนในหมู่บ้านเป้าหมาย จำนวน 20 คน และและปราชญ์ชุมชนที่มีความรู้ความชำนาญหรือเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ ร่วมโครงการฯในครั้งนี้
…….การจัดจัดอบรมเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น