สสจ.พะเยา ฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน Emergency Medical Responder (EMR)

 

วันที่ 17 ก.ย. 64 นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นางสุรีย์ภรณ์ เลิศวัชรสกุล รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิด การฝึกอบรมหลักสูตรการปฐมพยาบาลและช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน Emergency Medical Responder (EMR) ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา

ซึ่งการฝึกอบรมมีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติในสถานการณ์จำลอง รวมทั้งสิ้น จำนวน 5 วัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการฝึกอบรม ให้สามารถปฏิบัติทักษะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างถูกต้อง มุ่งให้อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ มีความรู้ ทักษะ และเจตคติ ในการปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วยฉุกเฉิน ทำให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง รวดเร็วและปลอดภัย

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม ประกอบด้วย อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย มูลนิธิ สมาคม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดพะเยา จำนวนทั้งหมด 40 คน และได้รับเกียรติวิทยากร จากโรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มาถ่ายทอดความรู้ และจัดการฝึกในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น