เชียงใหม่ เสนองบ 2,100 ล้านบาท พัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า 37 โครงการ

จังหวัดเชียงใหม่ ประชุมคณะอนุกรรมการน้ำจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเสนอแผนงานพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า 37 โครงการ ส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ และให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา

วันที่ 17 ก.ย. 64 ที่ห้องประชุม 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการน้ำจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณา (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปี 2566 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ 5 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2566-2570 ก่อนเสนอต่อสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้พิจารณาอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการต่อไป

โดยจังหวัดเชียงใหม่ ได้เตรียมนำเสนอแผนงานโครงการพัฒนา และแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า ทั้งสิ้น 37 โครงการ เป็นเงินงบประมาณกว่า 2,100 ล้านบาท ซึ่งโครงการทั้งหมดครอบคลุมทุกด้าน ทั้งในระยะเร่งด่วน ระยะกลาง และระยะยาว อาทิ การส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ การแก้ไขปัญหาบุกรุกคลองแม่ข่า การพัฒนาคุณภาพน้ำ เช่น การก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพื่อนำมาบำบัด และระบบบำบัดน้ำเสียแบบครัวเรือน การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพแวดล้อมตลอด 2 ริมฝั่งคลองแม่ข่า และการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วม ซึ่งจะทำให้คลองแม่ข่ามีน้ำไหลเวียนตลอดทั้งปี คุณภาพน้ำอยู่ในระดับที่ดีขึ้น และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเชียง ใหม่

นอกจากนี้ ทางจังหวัดเชียงใหม่ยังมีโครงการต่างๆ อีก 3,565 โครงการ แบ่งเป็นโครงการที่พร้อมดำเนินการแล้ว ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1,690 โครงการ และโครงการที่ยังไม่พร้อมอีก 1,875 โครงการ ซึ่งจะให้หน่วยงานที่รับผิดชอบสามารถเข้าไปปรับปรุงโครงการให้เรียบร้อย ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน นี้ พร้อมทั้งขอให้ทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งลงทะเบียนแหล่งน้ำในพื้นที่ของตนเอง ในการจัดทำระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับแหล่งน้ำและทางน้ำในรูปแบบ Web application เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถนำข้อมูลไปใช้ได้อย่างทั่วถึง และสะดวกรวดเร็วอีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น