Update คิวกำแปงเวียง อำเภอเมือง/แม่ริม ถึงลำดับที่ 58,518

ในวันนี้ มีการเรียกคิวผู้ที่ลงทะเบียนฉีดวัคซีนทางระบบกำแปงเวียง อำเภอเมือง/แม่ริม เพิ่มเติม จนถึงลำดับที่ 58,518 สำหรับการฉีดวัคซีนระหว่างวันที่ 20-22 กันยายน

ทั้งนี้ในวันที่ 20 กันยายน ศูนย์ฉีดวัคซีนของรพ.นครพิงค์ จะเปิดให้บริการเฉพาะศูนย์ฉีดภายใน รพ.เพียงจุดเดียว (ศูนย์อุทยานหลวงราชพฤกษ์ปิดให้บริการชั่วคราว) โดยจะกลับมาให้บริการทั้ง 2 ศูนย์ฉีดตามปกติ หลังจากวันที่ 21 กันยายน เป็นต้นไป

ขอให้ท่านตรวจสอบคิวของท่านได้ทางเว็บกำแปงเวียง เนื่องจากมีหลายท่านที่ไม่ได้แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ไว้ในระบบ และมีบางท่านที่ส่ง sms แล้วแต่ไม่ได้รับ จึงขอแนะนำให้ท่านเช็คคิวในกำแปงเวียงด้วยตนเองเป็นระยะเมื่อใกล้ถึงลำดับของท่าน โดยทางเพจจะอัพเดตยอดการจัดสรรเป็นระยะ

กรณีที่ไม่สะดวกมาฉีดวัคซีนในวันที่นัดหรือตรวจเช็ครายชื่อแล้ว พบว่าเลยวันนัดไป ท่านสามารถมารับวัคซีนได้ภายใน 1 สัปดาห์นับจากวันนัด(โดยไม่ต้องแจ้งเลื่อน) เวลา 8.00-15.00 น. หากมีความจำเป็นต้องเลื่อนนานกว่านั้น สามารถแจ้งรายละเอียดได้ทาง inbox ของเพจ รพ.นครพิงค์ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี สตรีตั้งครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์หรือ เป็นผู้ที่มีโรคประจำตัว ดังนี้

  1. โรคทางเดินหายใจรุนแรง
  2. โรคหัวใจและหลอดเลือด
  3. โรคไตเรื้อรังระยะที่ 5
  4. โรคหลอดเลือดสมอง
  5. โรคมะเร็ง
  6. โรคเบาหวาน
  7. โรคอ้วน ที่มีน้ำหนัก >100 กก. หรือดัชนีมวลกาย(BMI) > 35
  8. ผู้ป่วยเอชไอวี
  9. ผู้ป่วยจิตเวช
  10. ผู้ที่ดูแลตนเองไม่ได้

สามารถมารับการฉีดวัคซีนได้ทุกวัน ทั้ง 2 ศูนย์ฉีด เวลา 8-15 น. ทุกท่านจะได้รับวัคซีนซิโนแวคเป็นเข็มที่ 1 แอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่ 2 ห่างกัน 3 สัปดาห์ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ขอให้ท่านเตรียมบัตรประชาชน หลักฐานการจอง หรือหากท่านเป็นผู้ที่มีโรคเรื้อรัง ขอให้นำหลักฐานเช่น ใบรับรองแพทย์ ประวัติการรักษา หรือซองยาโรคประจำตัว มาแสดงที่จุดฉีดวัคซีน หากเป็นการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ขอให้นำใบนัดมาด้วย

ดาวน์โหลดแบบคัดกรองและใบยินยอมสำหรับเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด
https://www.facebook.com/702708473513776/posts/1253001918484426/

เว็บกำแปงเวียง
https://www.chiangmaihealth.go.th/wallofcm/

ร่วมแสดงความคิดเห็น