การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คณิตศาสตร์ เชิงโต้ตอบด้วย Google Slide”

 

วันที่ 19 กันยายน 2564 ศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์คณิตศาสตร์ เชิงโต้ตอบด้วย Google Slide” ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet ณ ศูนย์ส่งสัญญาณห้องประชุมดอกปีบ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สิทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมฯ และ นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานคณะกรรมการศูนย์พัฒนาวิชาการกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สพม.เชียงใหม่ กล่าวรายงาน ฝ่ายบริหาร ศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมพิธีเปิดและเข้าร่วมการอบรมครั้งนี้

ซึ่งการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อให้ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ มีแผนการจัดการเรียนรู้ สื่อและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับการเรียนการสอนยุคสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทุกโรงเรียน และ (2) เพื่อพัฒนาการศึกษาให้มีคุณภาพและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก นายอดิศักดิ์ มหาวรรณ GEG Leader Chiang Mai เป็นวิทยากรชวนให้ทำ นำให้คิดตั้งแต่การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลักการสร้าง แหล่งข้อมูล การตั้งค่าต่างๆ เข้าสู่ระบบ Google Classroom สร้างโครงสร้างของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ Google Slide การแทรกเสียง หรือคำบรรยายลงในหนังสือิเล็กทรอนิกส์ และการเผยแพร่ผลงานผ่าน QR CODE มีการนำเสนอผลงาน และปิดการอบรมโดย นายปิยะณัฐ กันทา ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ สพม.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น