งานประชุมรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการเก็บข้อมูลงานวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 20 กันยายน 2564 นักวิจัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประชุมรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลผลการเก็บข้อมูลงานวิจัยข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ห้องประชุมดอกปีป โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
โดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้กล่าวต้อนรับคณะนักวิจัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ซึ่งงานวิจัยเรื่องข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีวัตถุประสงค์ดังนี้
(1) เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่างๆ ด้านข้อดี ข้อเสีย โอกาส อุปสรรค (SWOT) ในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และ การดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(2) พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะ ในการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้
และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
(3) จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
ภาพ/ข่าว : ศน.วราภรณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น