ทบ. สั่งคุมมาตรฐานอาหาร ต้อง “สะอาด, อร่อย, มีประโยชน์, ปริมาณเพียงพอ” เสริมมาตราการป้องกันโรค มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลให้สุขภาพดีแข็งแรง

จากนโยบายพลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสิทธิและสวัสดิการของทหารกองประจำการมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้เน้นย้ำให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับดูแลความเป็นอยู่ของทหารอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินที่ต้องสะอาด, อร่อย, มีประโยชน์, ปริมาณเพียงพอและผู้บริโภคมีความพึงพอใจเพื่อสร้างขวัญกำลังใจพร้อมเสริมสร้างร่างกายให้ทหารมีความแข็งแรงและสุขภาพที่ดี

กองทัพบก โดย กรมพลาธิการทหารบกจึงได้จัดอบรมทบทวนการปฏิบัติ พร้อมเพิ่มพูนทักษะความรู้ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประกอบเลี้ยงจากหน่วยทหารทั่วประเทศใน “หลักสูตรนายสิบสูทกรรม” ผ่านระบบออนไลน์ในห้วงวันที่ 2 ส.ค. – 17 ก.ย. 64 ที่ผ่านมาโดยได้เชิญวิทยากรจากภายในและภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านโภชนาการ การประกอบอาหาร การจัดเลี้ยงและการบริการมาถ่ายทอดความรู้ เพื่อยกระดับการเลี้ยงดูทหาร

ให้มีคุณภาพและมาตรฐานที่ดียิ่งขึ้น โดยในหลักสูตรได้เน้นย้ำถึงมาตรการป้องกันโควิด-19
ที่กรมควบคุมโรคกำหนด ในการรักษาความสะอาด แยกระหว่างอาหารดิบและอาหารปรุงสุก ให้ความร้อนอาหารอย่างทั่วถึง และเก็บรักษาอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสม ใช้น้ำและวัตถุดิบที่สะอาดและปลอดภัย รวมถึงผู้ประกอบเลี้ยงต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เช่น หมวกคลุมผม ถุงมือ หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าระหว่างประกอบอาหารตลอดเวลา พร้อมจัดเตรียมอาหารเป็นชุดแยกจาน ช้อน ส้อม แก้วน้ำส่วนบุคคลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค นอกจากนั้นในหลักสูตรยังได้ทบทวนความรู้หลักโภชนาการในการกำหนดและคำนวณปริมาณแคลอรี่อาหารตามคู่มือหลักโภชนาการของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ทหารกองประจำการทุกนายได้ทานอาหารที่มีประโยชน์ ครบ 5 หมู่และให้พลังงานที่เพียงพอในทุกมื้อโดยเฉพาะในมื้อเช้าให้เสริมอาหารพิเศษ อาทิ ไข่ น้ำเต้าหู้ นม หรือเครื่องดื่มสุขภาพ ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้ร่างกายมีความสมบูรณ์และแข็งแรง ตลอดจนให้หน่วยจัดรายการอาหารพิเศษสัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล

ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบกได้อนุมัติปรับเพิ่มค่าประกอบเลี้ยงให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยทหารทั่วประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของทหารกองประจำการให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ได้ทานอาหารที่มีคุณภาพและปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ เพราะการที่ทหารได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ อร่อย สะอาด ไม่เพียงแต่จะสร้างขวัญและกำลังใจ ยังส่งผลให้ทหารมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์พร้อมสำหรับการฝึก และพร้อมเป็นกำลังสำคัญในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนได้ในทุกสถานการณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น