หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาฯ

วันที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานส่งเสริมการพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 3/2564 ผ่านระบบออนไลน์

ร่วมแสดงความคิดเห็น