มูลนิธิคุณพุ่มฯ มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการ จ.ลำปาง

ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิคุณพุ่มฯ ให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการด้อยโอกาสในเขตพื้นที่ที่ ห้องรับรอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีนำทุนสนับสนุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จำนวน 185 ทุน มอบให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการด้อยโอกาส ในเขตพื้นที่จังหวัดลำปาง ต่อหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยได้ทำการคัดเลือกเด็กผู้ด้อยโอกาส จำนวน 5 ราย ที่ได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม ประจำปี 2564 และมีภูมิลำเนาใกล้กับสถานที่จัดพิธีมอบทุนฯ ให้เป็นตัวแทนเด็กออทิสติกและเด็กพิการด้อยโอกาสของจังหวัดลำปาง เข้ารับมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิคุณพุ่ม ซึ่งในปีนี้จังหวัดลำปางมีเด็กออทิสติกและเด็กพิการด้อยโอกาส ที่จะได้รับทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่ม รวมทั้งหมด 185 ราย

โดยการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการดังกล่าว สืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิ ทรงมีพระเมตตาห่วงใยต่อเด็กเยาวชนผู้ด้อยโอกาส รวมถึงผู้ยากไร้ทางสังคม และได้ทรงเล็งเห็นว่าบุคคลที่มีความบกพร่องในการเรียนรู้ หรือบุคคลออทิสติก สมควรจะได้รับโอกาสในด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม จึงทรงพระกรุณาประทานทุนทรัพย์ส่วนพระองค์ สนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการทุกประเภท เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครอบครัวของเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ให้ครอบครัวและผู้ปกครองได้นำเงินสนับสนุนการศึกษาไปใช้ประโยชน์ ให้ตรงกับความต้องการและตามความจำเป็นพิเศษเฉพาะบุคคล โดยเพื่อเป็นการมอบโอกาสให้กับเยาวชนผู้พิการและด้อยโอกาส ให้ได้รับการพัฒนาศักยภาพทางกาย ทางความคิด สติปัญญา ซึ่งจะช่วยให้เยาวชนเหล่านี้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าปัจจุบัน และสามารถที่จะช่วยเหลือพึ่งพาตนเองได้มากยิ่งขึ้น โดยในปี 2564 มูลนิธิคุณพุ่ม ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้มีการจัดสรรเงินสนับสนุนการศึกษา มอบให้แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการอื่นๆ ทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 10,633 ทุน (ทุนละ 5,000 บาท) ซึ่งในส่วนของจังหวัดลำปางได้รับประทานทุนสนับสนุนการศึกษา รวม 185 ทุน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 925,000 บาท

ทั้งนี้สำหรับจังหวัดลำปาง ได้มีการรับมอบทุนการศึกษาจากมูลนิธิคุณพุ่มฯ มาแล้ว 14 ปี โดยปี พ.ศ. 2550 ได้รับมอบทุนการศึกษา จำนวน 146 ทุน เป็นเงิน 1,632,000 บาท, ปี พ.ศ. 2551 ได้รับมอบทุนการศึกษา 144 ทุน เป็นเงิน 1,072,000 บาท, ปี พ.ศ. 2552 ได้รับมอบทุน 147 ทุน เป็นเงิน 882,000 บาท และตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 – 2564 ได้รับมอบทุนปีละ 185 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษาปีละ 925,000 บาท โดยปีนี้นับเป็นปีที่ 14 ที่จังหวัดลำปางได้รับพระกรุณาธิคุณจาก ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่งในโอกาสเข้ารับทุนประทานครั้งนี้ ตัวแทนผู้ปกครองและตัวแทนเด็กออทิสติกและเด็กพิการ ต่างสำนึกในพระกรุณาธิคุณ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดยได้ร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณต่อหน้าพระรูป ว่าจะนำเงินสนับสนุนการศึกษา ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า ดั่งพระประสงค์ของทูลกระหม่อมฯ และวัตถุประสงค์ของมูลนิธิคุณพุ่มฯ เพื่อจะให้เด็กผู้พิการผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาที่เหมาะสมตามศักยภาพของตนเองต่อไป


ร่วมแสดงความคิดเห็น