สี่ประสานจิตอาสา ต.ทุ่งกวาว ทำความสะอาดวัด โศภนาลัย เตรียมรับทำบุญผู้ว่าพาเข้าวัด

………เมื่อวันที่20 กันยายน 2564นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 เปิดเผยว่า ตามนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 (สพป.แพร่ เขต 1) ที่ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและบุคลากรการศึกษาและนักเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 ได้แสดงออกถึงพลังจิตอาสาในการบำเพ็ญประโยชน์พัฒนาและดูแลทำความสะอาดสถานที่สาธารณประโยชน์ต่าง ๆ โดยได้มีการปฏิบัติกิจกรรมทั้งวัด ศาสนสถาน สถานที่ราชการและสถานที่สาธารณะต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง
…….จากการที่จังหวัดแพร่และคณะสงฆ์จังหวัดแพร่ โดยการนำของนายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้มีโครงการ “ผู้ว่าแพร่พาเข้าวัด ประชารัฐร่วมใจ ใฝ่รักษาศีล 5” ภายใต้โครงการวัด ประชารัฐสร้างสุข จังหวัดแพร่ ประจำปี พ.ศ. 2564 จะได้ทีกิจกรรมทำบุญตักบาตรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ในวันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 ณ วัดโศภนาลับ ตำบลทุ่งกวาว อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ซึ่งมีพระครูพิบูลพัฒนโกศลเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่เป็นเจ้าอาวาส นั้น

…….เพื่อให้สถานที่ของวัดโศภนาลัยมีความสะอาด เรียบร้อย สวยงามและมีความพร้อม
ในการทำบุญในครั้งนี้ สพป.แพร่ เขต 1 โดยการนำของนายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ 1 พร้อมด้วยนายกนก อยู่สิงห์ รอง ผอ.สพป.แพร่ 1 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ของ สพป.แพร่ เขต 1 ร่วมกับโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง โดยการนำของนายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง พร้อมด้วยคณะครูบุคลากรและนักเรียน จำนวน 50 กว่าคน ร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งกวาว โดยการนำของนายพิชิต ปัทมาภรณ์พงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว พร้อมด้วยนายสมชาย แสงสร้อย รองนายกเทศมนตรีตำบลทุ่งกวาว และคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทุ่งกวาว และร่วมกับชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลทุ่งกวาว โดยการนำของนายเทเวศ นามจะโปะ กำนันตำบลทุ่งกวาว ได้ร่วมกันทำความสะอาดพระวิหาร ศาลาการเปรียญและบริเวณวัด โดยการปรับภูมิทัศน์ ถอนหญ้าและวัชพืช กวาดและเก็บใบไม้ ล้างถนนและลานวัด และทำความสะอาดงานอื่นๆ จนบริเวณวัดมีความสะอาดและเรียบร้อยทุกจุดและทุกบริเวณ

…….พระครูพิบูลพัฒนโกศล ได้เจริญพรว่า ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ได้มาทำความสะอาดในครั้งนี้ ถือว่าทุกทุกท่านได้ทำบุญด้วยการปฏิบัติจึงขอให้ทุกคนได้มีความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป และนายอนุสรณ์ พรมรังกา ผู้อำนวยการโรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุงได้กล่าวเพิ่มเติมว่า กิจกรรมจิตอาสาเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการเสริมสร้างและปลูกฝังให้เด็กเป็นคนดีของสังคม และมีจิตอาสารู้จักเสียสละเพื่อสังคมและส่วนรวมและนักเรียนทุกคนมีความสุขและมีความเต็มใจที่ได้มาทำกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น