ลำปางเปิดศูนย์ป้องกันสาธารณภัยประจำหมู่บ้าน

วันที่​ 21 ก.ย.64​ นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง เป็นประธานเปิดศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำหมู่บ้านป่าเวียง หมู่ 11 ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน และมอบอุปกรณ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประจำศูนย์ฯโดยมีคณะกรรมการประจำศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัย ผู้นำ และตัวแทนประชาชนในพื้นที่บ้านป่าเวียงเข้าร่วม 40 คน
ศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน แห่งนี้ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมชลประทาน ให้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่มีความเสี่ยงจากอุทกภัย ในพื้นที่ตำบลทุ่งกว๋าว อำเภอเมืองปาน เพื่อจัดตั้งศูนย์ฯ ไว้สำหรับใช้เป็นศูนย์กลางในการดำเนินกิจกรรมด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเสริมสร้างให้ประชาชนในพื้นที่ได้เรียนรู้ถึงวิธีการในการรับมือกับอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้น เช่น การช่วยเหลือตนเองและผู้ประสบภัย การทำแผนที่หมู่บ้านเพื่อเตรียมเป็นเส้นทางอพยพ การกำหนดจุดอพยพ/จุดปลอดภัย การฝึกทักษะในการใช้อุปกรณ์กู้ภัย ฯลฯ รวมถึงเป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องสาธารณภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ (อุทกภัย วาตภัย ดินโคลนถล่ม ฟ้าผ่า)ให้ กับประชาชนในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น