สสจ.เชียงใหม่ มอบเกียรติบัตร ให้กับเครือข่ายสถานีวิทยุฯ ที่เข้าร่วมโครงการโฆษณาสีขาว ประจำปี 2564

วันที่ 23 กันยายน 2564 ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดย นพ.จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตร ให้แก่เครือข่ายสถานีวิทยุฯที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 21 แห่ง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ เชิดชูความดีที่ให้ความร่วมมือและเผยแพร่ความรู้

ด้านสุขภาพที่ถูกต้องแก่ประชาชน โดยมีรายการเล่าข่าวเช้านี้ ซึ่งดำเนินรายการโดยชมรมผู้ประกอบการวิทยุกระจายเสียงเขต 9 เชียงใหม่ มีลิงก์สัญญาณ จำนวน 105 คลื่น ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน และเชียงราย ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 07.30 – 08.00 น. และรายการไจ้ไค่เล่า มีลิงก์สัญญาณ 30 สถานี ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 18.30-19.00 น. พร้อมกันนี้ภายในช่วงเวลาดังกล่าว ยังมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านสุขภาพ การให้ความรู้เกี่ยวกับวัคซีนโควิด-19 การป้องกันตัวจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 และการแจ้งเตือนภัยการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่เข้าข่ายโอ้อวด หลอกลวงรักษาโรค เช่น ผลิตภัณฑ์อาหารรักษาโรคความดัน เบาหวาน มะเร็ง หรือ แก้ปวดเข่าปวดข้อเสริมภูมิคุ้มกัน เป็นต้น

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบการกำกับดูแลโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ภายใต้การดำเนินงานโครงการโฆษณาสีขาว ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ซึ่งได้ดำเนินการตามแนวทาง 4 ด้าน ได้แก่

  1. ด้านการพัฒนากลไกการทำงานร่วมกัน
  2. ด้านการบังคับใช้กฎหมาย
  3. ด้านการสร้างความตระหนักแก่สื่อมวลชน
  4. ด้านการเผยแพร่ให้ความรู้แก่ประชาชน

โดยผลการดำเนินงานโครงการโฆษณาสีขาว ในการตรวจสอบเฝ้าระวังโฆษณาทางสถานีวิทยุ พบว่าปี พ.ศ. 2562- 2564 การกระทำผิดด้านการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ถูกต้องลดลง คิดเป็นร้อยละ 51.81,42.11 และ 26.13 ตามลำดับ ทำให้เห็นว่า แม้ว่ายังมีปัญหาการโฆษณาที่ไม่ถูกต้อง แต่มีแนวโน้มลดลง

ในการจัดการปัญหาไม่สามารถใช้กฎหมายเพียงด้านเดียว ความรู้เท่าทันสื่อของผู้บริโภคก็มีความสำคัญ จึงต้องอาศัยการบูรณาการหลายภาคส่วน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา การสร้างเครือข่ายภาคประชาชนในการทำงานร่วมกับภาครัฐในการเฝ้าระวัง การสร้างเครือข่ายสื่อวิทยุรวมตัวกัน เพื่อเตือนกันเอง และการมีส่วนร่วมให้ความรู้ประชาชนเลือกบริโภคอย่างเหมาะสม รู้เท่าทันสื่อ จึงเป็นกลไกที่จะเสริมการดำเนินงานแก้ไขปัญหาโฆษณาโอ้อวดหลอกลวงลดลงได้

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และสื่ออื่นๆจำนวนมาก ซึ่งมีการโฆษณาที่โอ้อวด เกินจริง ผิดกฎหมาย ทำให้ประชาชนหลงเชื่อนำมาบริโภค สามารถแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทั้งระดับจังหวัดและอำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริง หรือแจ้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 053 211049 , E-mail : [email protected]

ร่วมแสดงความคิดเห็น