น่านจัดกิจกรรมวันมหิดลรำลึก ปี 2564 แบบนี้ New normal พร้อมฉีดวัคซีนให้กับประชาชนเป้าหมาย 11,000 โดส

 

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุม ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุ โรงพยาบาลน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน แพทย์หญิง อัจฉรา ละอองนวลพานิช ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลน่าน พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลน่าน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในเขตอำเภอเมืองน่าน สื่อมวลชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกิจกรรม “วันมหิดลรำลึก” เพื่อเป็นการถวายสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งวงการแพทย์และสาธารณสุขไทย เนื่องในวันมหิดล ปี 2564 ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

วันมหิดล ตรงกับวันที่ 24 กันยายนของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคต ของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย ด้วยพระราชกรณียกิจที่พระองค์ท่านได้ทรงบำเพ็ญแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุข เสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นให้แก่โรงเรียนแพทย์ ตลอดจนการพัฒนาการเรียนการสอน ผลิตแพทย์ที่มีประสิทธิภาพเป็นการวางรากฐานแก่การแพทย์และการสาธารณสุขให้เจริญพัฒนาก้าวหน้าทัดเทียมอารยะประเทศ

ซึ่งโรงพยาบาลน่าน ได้จัด พิธีถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงาน องค์กร ชมรม ชุมชน บุคคลที่มีผลงานดีเด่น ด้านสาธารณสุข ที่สนับสนุนโรงพยาบาลน่าน โดยในส่วนของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน ได้รับเกียรติบัตร หน่วยงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารด้านสาธารณสุข ดีเด่น ประจำปี 2564 มีนายศรายุทธ ประเสริฐนิรมล นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เป็นผู้แทนรับเกียรติบัตรในครั้งนี้

อีกทั้งในปีนี้ คณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้มีมติเห็นชอบให้วันมหิดล24 กันยายน 2564 ปีนี้เป็น “วันหยุดพิเศษ” โดยโรงพยาบาลน่านได้ถือโอกาสเปิดรับ Walk-in ฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่ประชาชน ในภาพรวมของประเทศจะฉีดวัคซีนให้ประชาชนในวันนี้ 1 ล้านโดส ส่วนของจังหวัดน่าน จะฉีดให้กับประชาชน 11,000 โดส กระจายไปทั่ว พื้นที่ในจังหวัดในเขตอำเภอเมืองน่านจะฉีดให้ประชาชน 5,000 โดส

ทางโรงพยาบาลน่าน จัดให้มีการมอบเกียรติบัตรแก่ หน่วยงาน/องค์กร/ชมรม/ชุมชน/บุคคล ที่มีผลงานดีเด่น/ประชาจิตอาสา โรงพยาบาลน่าน ประกอบด้วย

1. ภาคเครือข่ายชุมชนร่วมใจให้การดูแลสุขภาวะของประชาชนปลอดภัยจากโรคโควิด-19
– เทศบาลเมืองน่าน
– ส านักงานสาธารณสุขอ าเภอเมืองน่าน
– ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเทศบาลเมืองน่าน
2.หน่วยงานให้การสนับสนุนการจัดต้ังโรงพยาบาลสนามสำหรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ได้ตามมาตรฐาน กระทรวงสาธารณสุข
– องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน
-วิทยาลัยสงฆ์นครน่าน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี (มจร.น่าน)
3.โรงแรม ให้การสนับสนุนการจัดตั้งหอผู้ป่วยเฉพาะกิจ(Hospitel)สำหรับผู้ป่วยโรคโควิด 19 ได้ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข
-โรงแรมวินเฮาส์(Winhouse) จังหวัดน่าน
-โรงแรมเขาน้อยรีสอร์ท จังหวัดน่าน
4.โรงแรมที่สนับสนุนการดำเนินการ State quarantine ส าหรับกลุ่มเสี่ยงโรคโควิด 19 ได้ตามหลักเกณฑ์และแนวทางการควบคุมป้องกันโรค
-โรงแรมมีมีอาร์น่าน รีสอร์ทแอนด์โฮเทล
-โรงแรมเอื้องคำน่าน
-โรงแรมเฮือนคำน่าน- ชุมชนบ้านสวนหอม ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จ.น่าน
6. ชุมชนปลอดไข้เลือดออกติดต่อกัน 23 ปี
– ชุมชนบ้านช้างเผือก ต าบลในเวียง อำเภอเมือง จ.น่าน
7. ชุมชนปลอดไข้เลือดออกติดต่อกัน 13 ปี
– ชุมชนบ้านมิ่งเมือง ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จ.น่าน
8. ชุมชนปลอดไข้เลือดออกติดต่อกัน 9 ปี
– ชุมชนบ้านสถารศ ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จ.น่าน
– ชุมชนบ้านประตูปล่อง ต าบลในเวียง อำเภอเมือง จ.น่าน
9. ภาคีเครือข่ายสนับสนุนการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องที่บ้านดีเด่น
-กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดน่าน
10. เครือข่ายที่มีการพัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วย ผู้สูงอายุอย่างต่อเนื่องดีเด่น ระดับจังหวัด
– นายแพทย์วรพงษ์ สุจริตพงษ์พันธ์ และทีม PCT ศัลยกรรมกระดูก
– ทีมเครือข่ายการดูแลผู้ป่ วยโรคหลอดเลือดสมองโรงพยาบาลน่าน
11. เครือข่ายการดูแลผป่วยต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชน ดีเด่น ระดับอำเภอ
– ทีมหมอครอบครัว อำเภอเมือง จังหวัดน่าน
12.ภาคีเครือข่ายชุมชนร่วมใจให้การดูแลสุขภาวะของประชาชนทีเข้มแข็งดีเด่น
-องค์การบริหารส่วนตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
-องค์การบริหารส่วนตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน
13. เครือข่ายการดูแลผู้ป่วยต่อเนื่องจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนดีเด่น ระดับตำบล
– ทีมหมอครอบครัวรพ.สต.บ้านน้ำโค้งตำบลสะเนียน อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
หน่วยงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข่าวสารด้านสาธารณสุข ดีเด่น
– สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน
– สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน
15. บุคคลผู้สนับสนุนการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารด้านสาธารณสุข ดีเด่น
– นางสาวปัทมาพร งึ้มนันใจ สวท.น่าน
– นายบุญยงค์ สดสะอาด สนพ.ไทยนิวส์
– นายอภิญญา เดชาติวงค์ ณ อยุธยา เพจเฟสบุค ที่นี่เมืองน่าน
– นายอภิศักดิ์ นิธิพงษ์พานทอง ผู้สื่อข่าวภูมิภาคจังหวัดน่าน
– พอ.พยอม บุญทร ผู้สื่อข่าวช่อง 5
– นายประสิทธิ์ สองเมืองแก่น ผู้สื่อข่าวน่าน นสพ.ไทยรัฐ ,ไทยรัฐทีวี 32,เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์
– นายชัยรัตน์ รัตน์สิมวงศ์ นสพ.มติชน
-ร.ต.ท.สถิตย์ ศรีประสม นักข่าวอิสระ
– นายณรงค์ พุฒิพวกดี นสพ.นครน่าน
– นายสมชาย จินาเกตุ นสพ.ถิ่นน่าน
-นายสิงหเดช สุคนธวารินทร์ นสพ.ข่าวเมืองน่าน
– นายเปี่ยมศักดิ์ แพทย์กูล ผู้สื่อข่าว นสพ.มติชนประจำ จ.น่าน
– พ.ต.พิบุญชัย ณ ลำพูน นสพ.น่านนิวส์
– น.ส.ชารี ชัยชนะ เลขาสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน
-จ.ส.อ.สันติชัย จารุบุตร ผู้สื่อข่าว 77 ข่าวเด็ดน่าน
-นายวัชเรนท์ มูลหงส์ ผู้สื่อข่าวเวิร์คพอยท์ จ.น่าน
-นายคมสัน อินทนานนท์ ผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 จ.น่าน
-นางสาวณัฐชานันท์ สิริธัญโรจน์
23. บุคคลให้การสนับสนุนรถบริการรับ-ส่งผู้ป่วย ประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 เป็นอย่างดียิ่ง
– สจ.เอกชัย อินทะนันท์
24.บุคคลให้การสนับสนุนบริการขนส่งวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโควิด 19 แก่จังหวัดน่าน เป็นอย่างดียิ่ง
– นายวรพงษ์ สุรชัยกุลวัฒน์

ร่วมแสดงความคิดเห็น