เชียงใหม่ มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 587,185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.57 ของเป้าหมาย (24 กันยายน 2564)

จังหวัดเชียงใหม่ การบริหารจัดการวัคซีน ขณะนี้มีผู้ประสงค์เข้ารับการฉีดวัคซีนแล้ว จำนวน 909,985 คน มีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนไปแล้ว 587,185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.57 ของเป้าหมาย แบ่งเป็นกลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ฉีดแล้ว 163,708 คน คิดเป็นร้อยละ 49.96 กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง ฉีดแล้ว 72,941 คน คิดเป็นร้อยละ 60.21 และกลุ่มประชาชน 18-59 ปี ฉีดแล้ว 350,535 คน คิดเป็นร้อยละ 43.15

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่/ข่าว 24 กันยายน 2564

ร่วมแสดงความคิดเห็น