สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ หน่วยงานแนวหน้าในการสร้างแรงงานด้านบริการสุขภาพ รองรับการท่องเที่ยวมูลค่าสูง

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน มีภารกิจหลักด้านการฝึกอบรม และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ เพื่อพัฒนาทักษะกำลังแรงงานเข้าสู่อุตสาหกรรมบริการสุขภาพซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่ยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศให้มีมูลค่าสูงขึ้น ส่งผลให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น คุณภาพสินค้าและบริการเป็นที่ยอมรับในระดับอาเซียน และระดับสากล เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาประเทศ

 การยกระดับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ (Wellness Service) ของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางในระดับภูมิภาคนั้น ปัจจัยสำคัญที่สุดคือการพัฒนา “บุคลากร” ให้มีความรู้ความเป็นมืออาชีพ มีคุณภาพมาตรฐาน การให้บริการที่เป็นเลิศระดับสากล สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ ตั้งเป้าหมายในการสร้างบุคลากรที่มีความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาความรู้ (Knowledge) มาตรฐานด้านทักษะ (Technical skill standard) และความเป็นมืออาชีพในการให้บริการ (Service Professionalism) จึงมุ่งเน้นการเรียนรู้โดยการฝึกอบรมทั้งในห้องเรียน และการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้ได้บุคลากรที่พร้อมทำงานทั้งในด้านความรู้ความสามารถ การสื่อสาร การทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนทักษะการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการทำงานจริง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือในรูปแบบต่าง ๆ จากบุคคล หน่วยงาน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีศักยภาพและมีเป้าหมายร่วมกัน

สถาบันฯ มีภารกิจหลัก 2 ประการ

1.ฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ให้แก่แรงงานด้านบริการสุขภาพ โดยเปิดฝึกอบรมที่หลากหลายโดยแบ่งเป็นหลักสูตรที่ได้รับอนุมัติจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน และหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)

หลักสูตรที่ไดรับการอนุมัติจากกรมพัฒนาฝีมืแรงงาน แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ สาขาด้านการนวดไทย สปาเพื่อสุขภาพ และด้านบริการอื่นๆ ที่เกียวข้องกับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ มีรายชื่อหลักสูตร ดังนี้

สาขาด้านการนวดไทยเพื่อสุขภาพ

(1) นวดตอกเส้น 30 ชั่วโมง

(2) การนวดหม้อเกลือ 30 ชั่วโมง

(3) เทคนิคการนวดไทย 30 ชั่วโมง

(4) การดูแลสตรีหลังคลอด 60 ชั่วโมง

(5) หัตถการในการแพทย์แผนไทย 30 ชั่วโมง

(6) เทคนิคการนวดออฟฟิศซิมโดรม 30 ชั่วโมง

(7) เทคนิคการนวดไทย ตามแนวเส้นสิบ 30 ชั่วโมง

สาขาด้านสปาเพื่อสุขภาพ

(1) สุคนธบำบัด 18 ชั่วโมง

(2) การนวดอโรมา 30 ชั่วโมง

(3) การนวดหินร้อน 30 ชั่วโมง

(4) การนวดสปอร์ต 30 ชั่วโมง

(5) การนวดระบายน้ำเหลือง 30 ชั่วโมง

(6) การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ชั่วโมง

(7) การนวดลูกประคบด้วยน้ำมันร้อน 30 ชั่วโมง

(8) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) 420 ชั่วโมง

(9) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) 180 ชั่วโมง

(10) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) 150 ชั่วโมง

(11) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด) 40 ชั่วโมง

(12) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด) 40 ชั่วโมง

ด้านบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ

1.อาหารเพื่อสุขภาพ 18 ชั่วโมง

2.โภชนบำบัด (อาหารตามธาตุเจ้าเรือน) 18 ชั่วโมง

3.ภาษาจีนสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 30 ชั่วโมง

4.ภาษาญี่ปุ่นสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 30 ชั่วโมง

5.ภาษาอังกฤษสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 30 ชั่วโมง

6.เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ 30 ชั่วโมง

7.การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 30 ชั่วโมง

8.หลักสูตรอื่นในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เช่น ประกอบอาหารไทย พนักงานแม่บ้านของโรงแรม เป็นต้น

ผู้ผ่านหลักสูตรจะสามารถนำความรู้ และทักษะไปใช้ในการประกอบอาชีพด้านบริการสุขภาพได้อย่างครบวงจร

 หลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.)

มีจำนวน 6 หลักสูตร ดังนี้

(1) การนวดสวีดิช 150 ชั่วโมง

(2) นวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง

(3) นวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง

(4) การบริการเพื่อความงาม 150 ชั่วโมง

(5) การนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย 150 ชั่วโมง

(6) การดูแลสุขภาพและความงามสตรีหลังเรือนไฟ 150 ชม.

ผู้ที่จบการฝึกจะได้ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ตามพระราชบัญญัติสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ พ.ศ. 2559

2. ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้แก่แรงงานด้านอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ในสาขาอาชีพ ดังต่อไปนี้

(1) พนักงานนวดไทย ระดับ 1  (18 ชั่วโมง)

(2) พนักงานนวดไทย ระดับ 2  (30 ชั่วโมง)

(3) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1  (30 ชั่วโมง)

(4) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 2  (60 ชั่วโมง)

(5) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม สปาตะวันตก (สุคนธบำบัด) ระดับ 1 (90 ชั่วโมง)

(6) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (หัตถบำบัด) ระดับ 1 (40 ชั่วโมง)

(7) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (สุคนธบำบัด) ระดับ 1 (40 ชั่วโมง)

(8) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (โภชนบำบัด) ระดับ 1 (40 ชั่วโมง)

(9) นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม ไทยสัปปายะ (วารีบำบัด) ระดับ 1 (40 ชั่วโมง)

ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฯ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการหางานทั้งในและต่างประเทศได้ และยังเป็นตัววัดระดับทักษะฝีมือของตนเองเพื่อที่จะพัฒนาไปสู่การเป็นหัวหน้างานหรือผู้ฝึกสอนในสาขาอาชีพได้

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ มีหลักสูตรการฝึกอบรมครอบคลุมการพัฒนาบุคลากรทุกระดับ ตามข้อกำหนดของมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โดยคำนึงถึงปรัชญาของวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ไทย สามารถปฏิบัติงานได้มาตรฐานการทำงานอย่างมืออาชีพ มีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านการนวดไทยและ  สปาเพื่อสุขภาพ รวมทั้งทักษะอื่นที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ มีสถานที่ฝึกอบรมที่ได้มาตรฐาน
วัสดุอุปกรณ์มีคุณภาพ และมีที่พักให้บริการสำหรับผู้ที่ไม่สะดวกในการเดินทาง

 สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ มีความมุ่งหวังที่จะผลิตและพัฒนาบุคลากรคุณภาพสูงเข้าสู่ธุรกิจบริการสุขภาพ ในสาขาผู้ให้บริการด้านการนวดไทยและสปาเพื่อสุขภาพ ที่ผ่านมามีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติอย่างต่อเนื่องจากทั่วประเทศ

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ ให้บริการฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้านบริการสุขภาพ

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel: 0 5333 0092 (ในวันและเวลาราชการ)

Facebook: www.facebook.com/dsdwellness

Line ID: @skw1981n

Email: [email protected]

Website: www.dsd.go.th/dsdwellness

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น