พช.แพร่ รุก!เสริมสร้างความเข้มแข็งหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดินที่บ้านวังวน ต.สบสาย

…….เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแพร่โดยกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน
…….ณ ศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านวังวนหมู่ที่ 3 ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
………ดำเนินโครงการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นแบบหนุนเสริมอาชีพชุมชนแก่เยาวชนกลุ่มเสี่ยงและผู้พันกำลังบำบัด กลุ่มเป้าหมาย คือ เยาวชนกลุ่มเสี่ยงจำนวน 15 คน ระหว่างวันที่ 25 – 26 กันยายน 2564
……โดย นายกฤษฎากรณ์ กระเสาร์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน ได้พบปะพูดคุยพร้อมทั้งมอบแนวทางการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้ต้นแบบแก่เยาวชนกลุ่มเป้าหมาย
กิจกรรมวันนี้ ได้แก่
……..สร้างความรู้ความเข้าใจในการสนับสนุนกิจกรรมศูนย์เรียนรู้ต้นจุ๊งเสริมสัมมาชีพชุมชน
………การปรับเปลี่ยนแนวคิดในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
………วิเคราะห์อาชีพตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย แนวทาง/ปัจจัย/ต่อยอดการประกอบอาชีพที่ประสบความสำเร็จ
……..จัดทำแผนตามความตัองการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งคัดเลือกกกรรมการกลุ่มอาชีพเยาวชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น