ศสค.ลำพูน รับรางวัลชนะเลิศ สุดยอดการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2564

ศสค.ลำพูน รับรางวัลชนะเลิศสุดยอดการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2564 ผลงาน “การจัดทำแผนที่พัฒนาสตรีและครอบครัว DWF Map” ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom Meeting

นางวริยา สนิทวาที ผู้อำนวยการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว (ศสค.)เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ จังหวัดลำพูน พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลสุดยอดการจัดการความรู้ เพื่อการพัฒนางาน (KM Awards) ประจำปี 2564 ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผ่านระบบออนไลน์ Application Zoom Meeting เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ และส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร สค. และสร้าง สค. ให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

ในโอกาสนี้ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ จังหวัดลำพูน ได้รับ “รางวัลชนะเลิศ” ประเภทกอง/ศูนย์เรียนรู้ฯ/หน่วยงาน ชื่อผลงาน “การจัดทำแผนที่พัฒนาสตรีและครอบครัว DWF Map” โดยมี นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ส่งสัญญาณการถ่ายทอดมายัง ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศปก.พม. ของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวฯ ลำพูน ทั้งนี้ศูนย์ฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการ Social distancing อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น