(มีคลิป) การค้าชายแดนแม่ฮ่องสอนซบเซา หลังได้รับผลกระทบจากสถานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19

นายบัณฑิต นิลอุดมศักดิ์ ประธานกรรมการหอการค้า จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผย สถานการณ์ด้านการค้าชายแดน ปี 2564 เดือนมกราคม -สิงหาคม 2564 เมื่อเทียบในช่วงช่วงเดียวกันของปี 2563 พบว่ามูลค่าการค้ารวมลดลง 236.72 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.77 มูลค่าการส่งออกลดลงจำนวน 74.76 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.10 มูลค่าการนำเข้าลดลง 161.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 98.76 และดุลการค้าเพิ่มขึ้น 87.21 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 232.62 เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อน (ห้วงมกราคม-สิงหาคม 2563 มูลค่าการค้ารวม 365.48 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 201.49 ล้านบาท มูลค่าการนำเข้า 163.99 ล้านบาท และดุลการค้า เกินดุลจำนวน 37.49 ล้านบาท)


ภาวะการค้าชายแดนไทยกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน มูลค่าการค้ารวม รวมทั้งสิ้น 7.23 ล้านบาท ลดลงจากเดือนที่ผ่านมา 16.92 ล้านบาท หรือคิดเป็น ร้อยละ 70.06 (เดือนกรกฎาคม 2564 มูลค่า 24.15 ล้านบาท) สินค้าที่ส่งออกสำคัญ ได้แก่ เบียร์กระป๋อง, น้ำมันเชื้อเพลิง, นมถั่วเหลือง , ข้าวขาว 5% เป็นต้น สำหรับสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่สินค้าอุปโภคบริโภค เมื่อเทียบมูลค่าการค้ารวมในเดือนเดียวกันของปีก่อนลดลง 53.19 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 88.03 (เดือนสิงหาคม2563 มูลค่าการค้า 60.42 ล้านบาท) ทั้งนี้ได้รับผลกระทบจากสถานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด -19


ประธานกรรมการหอการค้า จ.แม่ฮ่องสอน กล่าวต่อว่า สำหรับสถานการณ์ด้านการค้าชายแดน ที่ จ.แม่ฮ่องสอน ทางหอการค้าได้ประสานงานอยู่กับภาครัฐตลอดเวลาเกี่ยวกับการค้าขายด้านชายแดน ทั้งนี้ด้วยสถานการณ์ภายในประเทศเมียนมาร์ สถานการณ์ต่างๆ ด้านชายแดน รวมถึงสถานการณ์โรคไวรัสโควิด -19 ยังไม่คลี่คลายเป็นปกติ ทำให้ปริมาณการนำเข้า และส่งออก ลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ยังได้ประสานยังผู้ประกอบการ คณะกรรมการภาครัฐและเอกชน ร่วมผลักดันให้ด่านห้วยต้นนุ่น อ.ขุนยวม ที่ติดพื้นที่ป่าสงวนได้ดำเนินการให้เป็นด่านถาวรตามมติ ครม.ต่อไป


สำหรับ จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ชายแดนติดกับสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ทั้ง 7 อำเภอ ด้วยระยะทางประมาณ 483 กิโลเมตร และมีจุดทำการค้านำเข้า – ส่งออก จำนวน 5 จุด ดังนี้ ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน มีเขตพื้นที่รับผิดชอบจำนวน 3 จุด ประกอบด้วย – จุดผ่อนปรนบ้านห้วยผึ้ง ต.ห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน – จุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่น ต.แม่เงา อำเภอขุนยวม และ – จุดผ่อนปรนบ้านน้ำเพียงดิน ต.ผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และ ด่านศุลกากรแม่สะเรียง เขตพื้นที่รับผิดชอบ มีจำนวน 2 จุด ประกอบด้วย – จุดผ่อนปรนบ้านเสาหิน ต.เสาหิน อำเภอแม่สะเรียง – จุดผ่อนปรนบ้านแม่สามแลบ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น