ผวจ.เชียงราย มอบรางวัล “เสมาพิทักษ์” เชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา

วันที่ 28 ก.ย. 64 นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผวจ.เชียงราย มอบรางวัลเชิดชูเกียรติ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. 2564 ในการประชุมกรมการจังหวัดเชียงรายและหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 9/2562 ณ ห้องประชุมเชียงรายแกรนด์รูม โรงแรมเฮอริเทจเชียงราย

นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนาศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ออกประกาศ
เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี 2564 โดยให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ดำเนินการคัดเลือกพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่มีผลงานดีเด่นเข้ารับรางวัลเสมาพิทักษ์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นตลอดจนเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรดังกล่าวได้พัฒนาตนเองพัฒนางานให้มีมาตรฐาน และเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายจึงได้คัดเลือกบุคคลผู้มีคุณสมบัติ ได้รับรางวัลเสมาพิทักษ์จำนวน 6 รายดังนี้

1.นายอลงกรณ์ อินทร์จันทร์ รอง ผอ.รร.ห้วยสักวิทยาคม สังกัด สพม.เชียงราย

2.นายจิรายุ ศีติสารครูวิทยาลัยการอาชีพเวียงเชียงรุ้งสังกัดฯ อาชีวศึกษา

3.นายประณัฐ คมวิศวศาสตร์ ครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงรายสังกัดฯ อาชีวศึกษา

4.นายพิชิตพล ทองเทือก ครูโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สพป.เชียงราย เขต 1

5.นายสงกรานต์ ใจหาญ พนักงานราชการโรงเรียนผาขวางวิทยา สังกัดสพป.เชียงราย เขต 1

6.สิบเอก สิทธิพล กันมาชัย นักบริหารจัดการงานยุติธรรม สังกัด สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น