พช.สูงเม่นลุย! เสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต.ดอนมูล

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. ณ ที่ทำการกำนันตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอสูงเม่น มอบหมายให้นางสาวอมรัตน์กาทองทุ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ดำเนินการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองคุณภาพข้อมูล จปฐ. ระดับองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ตำบลดอนมูล

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) นำเสนอผลคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สาธารณชนได้รับทราบ และสร้างกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในพื้นที่ โดยมีกลุ่มป้าหมาย กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ภาคีเครือข่ายระดับตำบล และผู้บันทึกข้อมูลร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ในการจัดกิจกรรมเน้นมาตรการ ป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น