ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า-ออก บ้านปางฮ่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสบเปิง

ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอแม่แตง​ (ศปก.อ.แม่แตง)​

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอแม่แตง (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2564 เรื่อง​กำหนดพื้นที่ควบคุมการเข้า – ออก บ้านปางฮ่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสบเปิง

จาก สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังมีแนวโน้มพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ประกอบกับพื้นที่อำเภอแม่แตง ได้พบผู้ติดเชื้อยืนยัน ณ บ้านปางย่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสบเปิงและกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงอีกจำนวนมาก หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอแม่แตง พิจารณาแล้ว เพื่อเป็นการควบคุม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 เป็นไอย่างมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 109 และมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงกำหนดการควบคุมเข้า-ออก เป็นการเฉพาะสำหรับพื้นที่ บ้านปางย่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสบเปีง โดยมีมาตรการ ดังนี้

  1. ให้ผู้ที่พักอาศัยในบ้าน/ที่พัก ของผู้ที่มีคำสั่งให้กักกันตัว หรือคุมไว้สังเกตตามแต่กรณี ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด จนครบ 14 วัน ตามคำสั่ง และห้ามออกจากที่พักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ
  2. ขอความร่วมมือประชาชนทั่วไปที่อยู่ต่างพื้นที่ งดการเดินทางเข้าไปใน บ้านปางย่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสบเปิง โดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค
  3. ขอความร่วมมือประชาชนใน บ้านปางฮ่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสบเปิง ให้สังเกตอาการตนเอง งดกิจกรรมการรวมกลุ่มทุกประเภท งดการจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ และงดการเดินทางออกนอกหมู่บ้าน เว้นแต่มีเหตุจำเป็น และหากมีอาการผิดปกติห้รีบแจ้งต่อ รพ.สต.บ้านปางม่วง ทันที
  4. มอบหมายให้ฝ่ายปกครองท้องที่ และองค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง ตั้งด่านตรวจคัดกรอง และควบคุมการเข้า-ออก บ้านปางฮ่าง หมู่ที่ 1 ตำบลสบเปิง โดยผู้ที่จะเดินทางเข้า-ออก ต้องได้รับความเห็นชอบจากกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านตำบลสบเปิงในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อตำบลสบเปิง องค์การบริหารส่วนตำบลสบเปิง และเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ตำบลสบเปิง บูรณาการการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน ช่วยเหลือ และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จัดระเบียบควบคุมการเข้า-ออกหมู่บ้านร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 13 ตุลาคม 2564 ถึง 26 ตุลาคม 2564

ประกาศ ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2564

นายอรรถวุฒิ พึ่งเนียม (นายอำเภอแม่แตง)

หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่ออำเภอแม่แตง

ร่วมแสดงความคิดเห็น