ปค. สั่งทุกจังหวัด ยกเลิกเรียก “สำเนาบัตรปชช. – สำเนาทะเบียนบ้าน”

วันที่ 12 ต.ค. 64 นายสมยศ พุ่มน้อย รองอธิบดีกรมการปกครอง ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง ทำหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0309.4/ว 25043 ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่อง ประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียก “สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน” และสำเนาทะเบียนบ้าน โดยขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศกรมการปกครองอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป โดยระบุว่า

“ประกาศจากกรมการปกครอง เรื่องการยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจำนวน 3 ฉบับ ด้วยมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 มีมติให้ยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อรองรับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2561 เห็นชอบมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) กรมการปกครองจึงได้ดำเนินการจัดทำประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน

เพื่อให้การปฏิบัติราชการตามกฎหมายที่อยู่ในอำนวจของกรมการปกครองเป็นไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรุปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโนบาย Thailand 4.0 (และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน) (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และลดภาระของประชาชน จึงขอให้จังหวัดแจ้งหน่วยงานบริการประชาชนในสังกัดกรมการปกครอง ปฏิบัติตามประกาศกรมการปกครอง เรื่อง ยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป รายละเอียดปรากฎตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้”

ร่วมแสดงความคิดเห็น