ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งจุดตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันที่13-22 ตุลาคม 2564

ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้กลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนฯและสถานีตำรวจภูธรช้างเผือก ตั้งจุดตรวจบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วงระหว่างวันที่13-22ตุลาคม2564

ตามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และ ตลาด สท.เก๊า และพื้นที่ต่อเนื่องเป็นการชั่วคราว 14 วัน จนถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564

ตามที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้รายงานว่าพบการติดเชื้อโรคโควิด – 19 เป็นกลุ่มก้อน ในหลายพื้นที่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีมติออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 185/2564 ให้ปิดตลาดเมืองใหม่ ตลาดเมืองสมุทร และตลาด สท.เก๊า ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และพื้นที่ต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 9 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 22 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกรายเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค โดยให้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายอำเภอแต่ละอำเภอ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ และอำเภอฯ กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคต่อ พ.ศ.2558

ร่วมแสดงความคิดเห็น