ประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ” Maharaj Nakorn Chiang Mai Conference 2021″

ศ. (เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการ ประจำปี 2564 ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ” Maharaj Nakorn Chiang Mai Conference 2021″ เรื่อง “Multidisciplinary Approaches in Clinical Practice” โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลฯกล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นตามมาตรการป้องกันโรคติดต่อของจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งในะบบ onsite และonline (โดยจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 ) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มช.

ร่วมแสดงความคิดเห็น