อ.สันป่าตอง ประกาศปิดตลาดนัดทุ่งเสี้ยว, ตลาดนัดสหกรณ์การเกษตร, กาดงัว(ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด) เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม 2564

วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ว่าที่ ร.ต.บํารุงเกียรติ วินัยพานิช นายอําเภอสันป่าตอง หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอสันป่าตอง

ประกาศศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค (ศปก.อ.) อําเภอสันป่าตอง (ฉบับที่ 14) เรื่อง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว
ด้วย สถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 ของจังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 13 ต.ค. 2564 พบผู้ติดเชื้อราย ใหม่เพิ่มขึ้น 337 ราย เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างจังหวัดและต่างพื้นที่ โดยเฉพาะคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่ ยังระบาดหนัก มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 567 ราย ล่าสุดพบ 7 คลัสเตอร์ย่อย ที่เชื่อมโยงกับตลาดเมืองใหม่ กระจายอยู่ในอําเภอต่าง ๆ และสถานการณ์ในอําเภอสันป่าตอง พบผู้ป่วยในเขตตําบลมะขุนหวาน ตําบลน้ำบ่อหลวง ตําบลยุหว่า ตําบลทุ่งต้อมและตําบลมะขามหลวง ทั้งนี้จากการสอบสวนของทีมระบาดวิทยา พบว่าจะเกิดในสถานที่ที่มีคนรวมตัวกันหนาแน่น มีกิจกรรมรวมกลุ่มกัน ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา–2019 และ ควบคุมมิให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคในวงกว้าง ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอําเภอสันป่าตอง ขอความร่วมมือ เจ้าของ /ผู้ประกอบการ ที่เกี่ยวข้อง ดําเนินการ ดังนี้

1. ขอความร่วมมือ ตลาดนัด 3 แห่ง ปิดดําเนินการเป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 7 วัน ตั้งแต่วันที่ 14-20 ตุลาคม 2564 ประกอบด้วย
1.1 ตลาดนัดทุ่งเสี้ยว
1.2 ตลาดนัดสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง
1.3 ตลาดนัดทุ่งฟ้าบด (กาดวัว)
2. กรณีตลาดอื่น ที่อยู่ในการควบคุมกํากับดูแล โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้มงวด กําชับเจ้าของ/ผู้ประกอบการ ดําเนินมาตรการป้องกันโรคโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มข้น รวมทั้งดูแลด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมให้สะอาด เพื่อมิให้เป็นแหล่งแพร่กระจายเชื้อโรค

3.หากท่านใด มีประวัติเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือมีอาการ ไข้ ไอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รู้รส ให้รีบแจ้งติดต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือไปโรงพยาบาล เพื่อเข้ารับการตรวจรักษาพยาบาล ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น