อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัล

อาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน จัดพิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรรางวัล
“ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”
และรางวัล “คนดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

รางวัล “ผู้บริหารดีศรีอาชีวศึกษา” จำนวน 1 ท่าน
นายปัญญชาติ วงษ์ปัญญา ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคลำพูน
ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดลำพูน

รางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” จำนวน 5 ท่าน
1. นายสมพร อ่อนเกตุพล สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
2. นายกิตติพงศ์ จินา กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิทยาลัยเทคนิคลำพูน
3. นางเดือนฉาย อุดมวงศ์รุ่งเรือง สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
4. นายรุด จันทร์ทิพย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
5. นางสาวนิพภาพร จงภักดี สาขาวิชาพืชศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน
ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564 ณ ห้อง Smart Classroom (ห้องเรียนอัจริยะ) ชั้น 3 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น