อบจ.แพร่พร้อมรับถ่ายโอน รพ.สต.ไปอยู่สังกัด อบจ. แพร่ ภารกิจกระจายอำนาจแห่งแรกของประเทศ

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุม/เสวนา ชี้แจงแนวทางและทิศทางการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจาก รพ.สต. ในจังหวัดแพร่ จำนวน119 แห่ง 200 คน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี แพร่

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้อ
งถิ่น ชี้แจงแนวทาง/ทิศทางการดำเนินงานการถ่ายโอนภารกิจให้แก่บุคลากรผู้ปฏิบัติงานใน รพ.สต.

และเพื่อให้การดำเนินงานขับเคลื่อนการถ่ายโอนภารกิจฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน ตามกฎหมายว่าด้วยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โดย อบจ.แพร่ ได้เชิญคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาร่วมในการเสวนา 4 ท่านประกอบด้วย นายเลอพงศ์ ลิ้มรัตน์ ประธานคณะอนุกรรมการบริหารภารกิจถ่ายโอนด้านสาธารณสุข ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นางปริมพร อ่ำพันธุ์ ผู้เชี่ยวชาญพิเศษสมาคม อบจ.แห่งประเทศไทย นายทองดี มุ่งดี ผู้แทนจากกระทรวงสาธารณสุข ดร.ศุทรา แพรศรี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนตำบลดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ อบจ.แพร่ ได้ยื่นความประสงค์ขอรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ต่อคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ซึ่งเป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551

ร่วมแสดงความคิดเห็น