ทม.แพร่ จัดกิจกรรมตัดเย็บเสื้อจากผ้ามัดย้อมกัดลายพร้อมปัก รุ่นที่ 2

ทม.แพร่ จัดกิจกรรมตัดเย็บเสื้อจากผ้ามัดย้อมกัดลายพร้อมปัก รุ่นที่ 2 ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ประจำปี 2564 เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด-19 โดยปฏิบัติตามมาตรการของ ศบค. อย่างเคร่งครัด ระหว่างวันที่ 15-20 ตุลาคม 2564 งานพัฒนาชุมชน กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมตัดเย็บเสื้อจากผ้ามัดย้อมกัดลายพร้อมปัก รุ่นที่ 2 ตามโครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพแก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2564 ณ ศาลารอดพร้อม (สวนสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ) และศูนย์เรียนรู้การย้อมผ้าหม้อห้อม (บ้านป้าเหงี่ยม ต.ทุ่งโฮ้ง) โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนทั้งสิ้น 30 คน ภายใต้โครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ ในเชิงอาชีพให้แก่ประชาชนเพื่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและขยายโอกาสให้กับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตลอดจนการมีส่วนร่วมและรวมตัวกันดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์ในเชิงเศรษฐกิจ หรือเชิงอนุรักษ์ภูมิปัญญา วัฒนธรรม พร้อมทั้งบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคโควิด-19 ตามแนวนโยบายของท้องถิ่นและรัฐบาล
โดยได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามมติคณะรัฐมนตรี และเป็นไปตามหลักการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง มุ่งเน้นพัฒนาทุกกลุ่มอาชีพ รวมถึงกลุ่มผู้ด้อยโอกาส นำไปสู่การพัฒนารายได้ สอดคล้องนโยบายของรัฐให้มีโครงการผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น (OTOP) โอกาสนี้นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมทั้งกล่าวให้กำลังใจผู้เข้าร่วมอบรมและขอบคุณคณะวิทยากรจากผู้เชี่ยวชาญด้านการเย็บปักถักผ้า โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ รองปลัดเทศบาลเมืองแพร่ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว ณ ศาลารอดพร้อม อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น