ม.ราชภัฏเชียงใหม่ เปิดรับนักศึกษา “ครูรัก(ษ์)ถิ่น” รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565

รศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับการคัดเลือกจากกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสค.) ให้เป็นสถาบัน ผลิตและพัฒนาครูโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล เป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน (ครูรัก(ษ์)ถิ่น) รุ่นที่ 3 ปีการศึกษา 2565 ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 28 อัตรา ครอบคลุม 9 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ตาก น่าน พิษณุโลก เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ลำพูน และอุตรดิตถ์ รวม 20 อำเภอ 22 ตำบล

ทั้งนี้นักเรียนที่สนใจสามารถดูรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัคร พื้นที่เป้าหมาย ทางเว็บไซต์ http://www. krurakthin.cmru.ac.th/ หรือทาง https://www.facebook.com/krurakthincmru กำหนดส่งใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร 3 ช่องทาง โดยผ่านระบบออนไลน์, ไปรษณีย์หรือบริษัทขนส่งเอกชน และด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม ถึงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5388 5979 หรือ 0 5388 5963

ร่วมแสดงความคิดเห็น