ร.ร.เทพนารีจัดอบรมลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน 2 รุ่น

จ.แพร่มอบให้ร.ร.เทพนารีเป็นสถานที่ฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทานระดับสถานศึกษา จำนวน 2 รุ่น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อเวลา 08.00น.วันที่16 ตุลาคม 2564 ที่ร.ร.เทพนารี อ.สูงเม่น จ.แพร่ นายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผวจ. แพร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา การฝึกอบรมครั้งนี้ได้จัดตามที่ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน มาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

โดยดำเนินการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด ไปแล้วเมื่อวันที่ 20 – 24 กันยายน 2564 และกำหนดให้สำนักงานลูกเสือจังหวัดดำเนินการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ทั้งนี้ สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ กำหนดดำเนินการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษาให้กับผู้บังคับบัญชาลูกเสือในสังกัดจังหวัดแพร่ จำนวน 60 สถานศึกษา สถานศึกษาละ 2 คน รวมเป็น 120 คนโดยกำหนดฝึกอบรมแบบออนไลน์ (online) และออนไซด์ (onsite) แบ่งเป็น 3 รุ่น ๆ ละ 40 คนระหว่างวันที่ 16 – 20 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ,รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 21 – 25ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนเทพนารี อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ และรุ่นที่ 3 ระหว่างวันที่ 26 – 30 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมสักทองสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1

การฝึกอบรมดังกล่าว สำนักงานลูกเสือจังหวัดแพร่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะวิทยากรผู้ให้การฝึกอบรม ดังนี้
คณะกรรมการอำนวยการ ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ประธานกรรมการ,รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ รองประธานกรรมการ,ศึกษาธิการจังหวัดแพร่:กรรมการ,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2 กรรมการ,ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ กรรมการ,นายกสมาคมสโมสรลูกเสือจังหวัดแพร่ กรรมการ,นางสุกานดา พันธุ์นิติพงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพนารี กรรมการ,พันเอกบุญนำ เทศัชบุตร กรรมการ,ผู้ตรวจการลูกเสือประจำสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ,นายอภิรักษ์ อิ่มจิตอนุสรณ์ ผอ.สพป.แพร่ เขต 1 กรรมการและเลขานุการ, นายพงษ์พันธ์ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

วิทยากรแกนนำลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับจังหวัด ผู้ให้การฝึกอบรม ประกอบด้วย นายกองธรรม นวเลิศเมธี ข้าราชการบำนาญ,นายศิริโชค พิพัฒน์เสถียรกุล รองศึกษาธิการจังหวัดแพร่ ผอ.ฝึกอบรม,นางกนิษฐ์ฏา ฐานะวุฒิกุล.รองผอ.สพป.แพร่เขต1 รองผู้อำนวยการฝึกอบรม,นายพรชัย จันทะสาร รองผอ.สพป.แพร่แพร่ เขต 2 ,นายจิรัฐพงศ์ สุมนะรองผอ.สพม.แพร่, นางสาวสุนทรี เตินขุนทด รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดแพร่,นายสวัสดิ์ ใจตุรงค์ ผอ.ร.ร.นารีรัตน์จังหวัดแพร่,นายศักดิ์ศิลป์ ตาขันทะ ผอ.ร.ร.วัดเมธังกราวาส,นายวิฑูรย์ สินธุวงศ์ ผอ.ร.ร.อนุบาลแพร่,นายชาญณรงค์ จันทร์ป้อม ผอ.ร.ร.บ้านเหล่าบ้านเหล่า,นายไพศาล สุวรรณเกษม ผอ.ร.ร.บ้านบ่อแก้ว,นายกัมพล ภิมาลย์ ผอ.ร.ร.ม่วงไข่พิทยาคม, นายวีระชัย จันทร์สุข รองผอ.ร.ร.สูงเม่นชนูปถัมภ์, นางสาวเสาวนีย์ ชาพัฒิพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองแพร่,นางสาวอรุณี พันธุ์พาณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสูงเม่น,นางสาวรติรัตน์ อินต์ธะวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอลอง,นายสิทธิเดช พันธุ์นิติพงศ์ ผู้จัดการโรงเรียนเทพนารี

ร่วมแสดงความคิดเห็น