ประกาศ รับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปี 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดการยืนยันสิทธิ์การรับโอนนักเรียนเข้าเรียนขึ้น ม.1 และประเภทโควตาระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีนโยบายในการรับโอนนักเรียนระดับชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564

จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกประถม เข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 และรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 เข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ประเภทโควตา เป็นประจำทุกปีการศึกษา (ยกเว้นกรณีค้างค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาจนถึงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) เพื่อให้การรับนักเรียนตามนโยบายข้างต้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

จึงขอประชาสัมพันธ์กำหนดการยืนยันสิทธิ์การรับโอนนักเรียนขึ้นเรียนชั้น ม. 1 และประเภทโควตาระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ดังนี้

 

* นักเรียนชั้น ป. 6 ขึ้นเรียนชั้น ม. 1 ประเภทรับโอน

1.ชี้แจงการรับโอนนักเรียนชั้น ป.6 ขึ้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 (พร้อมทั้งประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ยืนยันสิทธิ์) วันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-10.00 น. ผ่านทาง Cisco WebEx Online (รายละเอียดกำหนดการและการเข้า Link เพื่อฟังการขี้แจงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

2.นักเรียนชั้น ป. 6 ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ผ่านทางระบบ Online วันที่ 27-29 ตุลาคม

3. ประกาศรายชื่อนักเรียน ป.6 ที่ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 (พร้อมทั้งรายละเอียดการมอบตัว) วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

4. มอบตัวนักเรียนชั้น ป.6 (นักเรียนที่มีชื่อยืนยันสิทธิ์ตามประกาศ เข้าชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 ผ่านทางระบบ Online วันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2564

5. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ทำการมอบตัวแล้วระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ 8

พฤศจิกายน 2564

 

* นักเรียนชั้น ม.3 ขึ้นเรียนชั้น ม. 4 ประเภทโควตา

1. ชี้แจงการประกาศโควตา ม.4 ปีการศึกษา 2565 (พร้อมทั้งประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์โควตา) วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564 เวลา 08.00-10.00 น. ผ่านทาง Cisco WebEx Online (รายละเอียดกำหนดการและการเข้า Link เพื่อฟังการขี้แจงจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง)

2. นักเรียนชั้น ม.3 ที่ผ่านเกณฑ์โควตา ม.4 ยืนยันสิทธิ์เข้าเรียนชั้น ม.4 ผ่านทางระบบ online วันที่ 27-29 ตุลาคม 2564

3. ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.3 ที่ยืนยันสิทธิ์โควตา ม.4 ปีการศึกษา 2565 (พร้อมทั้งรายละเอียดการมอบตัว) วันจันทร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2564

4. มอบตัวนักเรียนชั้น ม.3 (นักเรียนที่มีชื่อยืนยันสิทธิ์ตามประกาศ) เข้าชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 ผ่านทางระบบ Online วันที่ 2 – 5 พฤศจิกายน 2564

5. ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ทำการมอบตัวแล้วระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 วันจันทร์ที่ : พฤศจิกายน 2564

 

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบ และร่วมดำเนินการ หากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือแจ้งข้อมูลเพิ่มเติม ให้ผู้ปกครองติดตามได้ทาง www.montfort.ac.th ทาง Facebook, Line Group, SWIS (StudentDashboard) https://swis.montfort.oc.th/student/login.ph และช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของทางโรงเรียน

ประกาศ ณ วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564

ภราดา ดร. สุรกิจ #ครีสราญกูลวงศัยนมงฟอร์ตวิทยาลัย ผู้อำนวยการ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย

ระเบียบการรับสมัคร / Admission Regulations

ร่วมแสดงความคิดเห็น