การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2

วันที่ 20 ตุลาคม 2564 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นสถานที่ในการจัดการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ของนางธนภร จิตธำรงสุนทร และนายสุรพล ยะคำป้อ รองผู้อำนวยการ โดยได้เกียรติจาก ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานคณะกรรมการการประเมินสัมฤทธิผล ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา นายเจียมพล ไชยยาลักษณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม และ ดร.ธาราทิพย์ วงษ์บรรณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เป็นคณะกรรมการในการประเมิน ณ หอประชุมภัทรมหาราชา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น