จ.พะเยา ร่อนหนังสือขอความร่วมมือธนาคาร งดบริการผู้ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

วันที่ 22 ต.ค. 64 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดพะเยา มีการออกหนังสือขอความร่วมมือธนาคารในพื้นที่ให้บริการเฉพาะผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้น

โดยหนังสือดังกล่าวลงนามโดยนายชุติเดช มีจันทร์ รอง ผวจ.พะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เลขที่ พย.0032.003.3/17246 ลงวันที่ 21 ต.ค. 64 ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้จัดทำขึ้นเพื่อส่งไปถึงประธานชมรมธนาคารจังหวัดพะเยา ในเรื่องการขอความร่วมมือให้ธนาคารทุกแห่งในจังหวัดพะเยา ให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 มีเนื้อหาใจความว่า

“ด้วยกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายให้ทุกคนในประเทศไทยได้รับวัคนเพื่อป้องกันโรคโควิด-19 ตามความสมัครใจครอบคลุมอย่างน้อยร้อยละ 70 ของประชากร ตามมติคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 64 และคณะกรรมการโรคคิดต่อแห่งชาติ ได้กำหนดให้การบริหารจัดการการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของแต่ละพื้นที่อยู่ภายใด้ การดำเนินงานของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด และนายกรัฐมนตรีมีนโยบายเปิดประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64 ซึ่งจังหวัดพะเยา ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้จำนวน 201,279 คน คิดเป็นร้อยละ 42.98 ข้อมูล ณ วันที่ 19 ต.ค. 64 ในการนี้ จังหวัดพะเยาจึงขอความร่วมมือท่านให้บริการเฉพาะประชาชนที่ได้รับการฉีดวัคซีนโรคโควิค-19 มาแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม โดยต้องมีเอกสารรับรองการฉีดวัคน หรือเอกสารรับรองในหมอพร้อมหรือสติ๊กกอร์ สัญลักษณ์ยืนยันการได้รับวัคนติดไว้บริเวณหลังบัตรประจำตัวประชาชน”

อย่างไรก็ตาม หนังสือดังกล่าวเป็นเพียงการขอความร่วมมือกับทางผู้ประกอบการธนาคารเท่านั้น ยังไม่ใช่ข้อบังคับที่ทุกธนาคารต้องปฏิบัติตาม ขึ้นอยู่กับแนวทางปฏิบัติของแต่ละธนาคารอีกครั้ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น