อบจ.แพร่เตรียมพร้อม! ถ่ายโอน รพ.สต.มาอยู่ในสังกัด จัดประชุมซักซ้อมการปฏิบัติงานครั้งที่ 1/2564

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายอนุวัธ วงศ์วรรณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดการประชุมผู้อำนวยการ/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดแพร่ ที่ยืนยันความประสงค์จะถ่ายโอนภารกิจฯ ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมอาชาพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

ดาวน์โหลดคลิ๊ก >> ใประกาศ กกถ. ถ่ายโอนภารกิจ รพ.สต. ให้ อบจ. ประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 มีผลทางกฎหมาย และสภาพบังคับ ผูกพันกับทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น