กอ.รมน. ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช น้อมรำลึก 111 ปี 23 ตุลาคม 2564

ในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2564 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) โดย พลเอก สันติพงศ์ ธรรมปิยะ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการ กอ.รมน. พร้อมด้วยข้าราชการ/มวลชน กอ.รมน. และประชาชนร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ลานพระราชวังดุสิต เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบ้านเมืองและอาณาประชาราษฎร ทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรม และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระปรีชาสามารถในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าทุกด้าน ทั้งด้านการปกครอง การบริหารราชการแผ่นดิน การทหาร การศึกษา การสาธารณสุข ตลอดจนสาธารณูปการต่างๆ ทำให้ประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าและรักษาความเป็นเอกราชมาได้จนถึงทุกวันนี้

ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศและปวงชนชาวไทย กอ.รมน. พร้อมด้วยหน่วยงานความมั่นคงทุกภาคส่วนได้ร่วมจัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล และจัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความจงรักภักดีต่อพระองค์ท่านอย่างหาที่สุดมิได้ พร้อมกันนี้ขอเชิญชวนประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและกิจกรรมจิตอาสาที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้จัดขึ้นเพื่อร่วมถวายเป็นพระราชกุศลและเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักของชาติโดยพร้อมเพรียงกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น