(มีคลิป) น่าน ประกอบพิธีถวายพวงมาลาเนื่องใน ”วันปิยมหาราช” ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ที่ลานพระรูปรัฐกาลที่ 5 หน้าศาลากลาง ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธี บวงสรวง และวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร์รมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ “พระปิยะมหาราช” เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวที เนื่องในวโรกาส วันคล้ายวันเสด็จสวรรคตฯ โดยมีเหล่า หัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดน่าน ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดน่าน  ข้าราชการ ร่วมประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพ เมื่อวันที่ 20 กันยายน  2396  และเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติในปี พ.ศ. 2411 ในขณะพระชนมายุเพียง 15 พระพรรษา  นับว่า พระองค์ต้องทรงรับภาระบริหารราชการแผ่นดิน ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์  พระองค์ทรงตรากตรำพระวรกาย  บำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์  เพื่อนำประเทศไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ทัดเทียมอารยะประเทศทั้งปวง  ซึ่งไม่อาจนำมากล่าวได้หมดในเวลาอันสั้นได้  ซึ่งพระองค์ทรงได้ปกครองประเทศจะเห็นได้ว่าในรัชสมัยพระองค์ท่าน มีการปฏิรูปในด้านต่างๆ จนสามารถกล่าวได้ว่า ทัดเทียมกับนานาอารยะประเทศ  และปกครองบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรือง ประเทศชาติรอดพ้นจากภัยพิบัติได้ตราบเท่าทุกวันนี้   นอกจากนี้ในรัชสมัยของพระองค์สยามประเทศได้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สร้างความวัฒนาให้กับชาติเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็น การไฟฟ้า การไปรษณีย์ โทรเลข โทรศัพท์ ฯลฯ ด้วยพระราชกรณียกิจที่ยังความผาสุกให้เกิดแก่ประชาชน ทวยราษฎร์ ทั้งปวงจึงน้อมใจแสดงความจงรักภักดี ด้วยการถวายพระนามว่า “พระปิยมหาราช” หรือพระพุทธเจ้าหลวง และกำหนดให้ทุกวันที่ 23 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันปิยมหาราช

ประสิทธิ์ สองเมืองแก่น

ร่วมแสดงความคิดเห็น