จังหวัดแพร่จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดทางสาธารณะและปลูกต้นไม้ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมื่อบ่ายวันที่ 23 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม หมู่ 5 ตำบลท่าข้าม อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานนำจิตอาสาพระราชทาน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาทำความสะอาดทางสาธารณะ และปลูกต้นไม้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2564 และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความรัก ความสมัครสมานสามัคคี และเพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่ออาณาประชาราษฎร์คือ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการเลิกทาส การป้องกันการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศสและจักรวรรดิอังกฤษ ได้มีการประกาศให้มีการนับถือศาสนาโดยอิสระในประเทศ มีการนำธนบัตรและเหรียญบาทมาใช้ในประเทศ ใช้ระบบเขตการปกครองใหม่ เช่น มณฑล เทศาภิบาล จังหวัด และอำเภอ ทรงริเริ่มสร้างทางรถไฟ สายแรกกรุงเทพฯ ถึงเมืองนครราชสีมา ทรงก่อตั้งไปรษณีย์ ไฟฟ้า ประปา นอกจากนี้ได้มีงานพระราชนิพนธ์ ที่สำคัญอีกมากมาย

จากนั้นได้ร่วมกับจิตอาสาพระราชทานร่วมกันร่วมกันปลูกต้นทองอุไร ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์ถนน เส้นทางสาธารณะในหมู่บ้าน เพื่อให้เกิดความสวยงาม บ้านเมืองสะอาด อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น