“นายกสภาการแพทย์แผนไทย-พ.อ.นพ.พงษ์ศักดิ์-รฎาวัญ” ทำบุญถวายพระราชกุศล ร.5 ผู้ให้กำเนิดโรงเรียนการแพทย์ และตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์รวมคำภีร์ตำรับยาแผนไทยเป็นมรดกของชาติ

นางรฎาวัญ วงศ์ศรีวงศ์ ประธานมูลนิธิพัฒนาเยาวสตรีภาเหนือ ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ และประธานองค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 23 ตุลาคม 2564 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว(สมเด็จพระปิยะมหาราช) จัดโดยพ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน,
ดร.พล.อ.เทอดศักดิ์ มารมย์ ประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล (ประเทศไทย),ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี
ประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามมกุฏราชกุมาร,นายดรัณ เตชะโสภณวณิชประธานสถาบันศาสตร์แห่งความสุขและความสำเร็จ (GTO),ดร.อาทิตย์ ทรัพย์บุญเสรี
ประธานมูลนิธิรวมใจภักดี,พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย ณ พระมหาเจดีย์พุทธคยา วัดสุวรรณภูมิพุทธชยันตี จังหวัดสมุทรปราการ

พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา ประธานมูลนิธิจิตเป็นผู้ให้ใจเป็นนิพพาน กล่าวว่า ในหลวงรัชกาลที่๕ ทรงมีคุณูปการต่อชาวไทยมาก ท่านทรงเลิกทาสให้พวกเรา ท่านทรงเปลี่ยนการปกครองจากเวียง วัง คลังนา มาเป็นกรมกองต่างๆ มีการรถไฟ มีไปรษณีย์ มีความเจริญต่างๆเกิดขึ้นในเมืองไทย ทรงรักษาเอกราชของเมืองไทยไม่ให้เป็นเมืองขึ้นของใครก็เพราะความปรีชาสามารถของพระองค์ท่าน พระองค์ยังทรงสถิตอยู่ในดวงใจของคนไทยทุกคน ขอให้คนไทยทุกคนสอนลูกหลานให้จารึกคุณงามความดีของพระองค์ท่านไว้ตลอดไปตราบนานเท่านาน

พลเรือเอกชาญชัย เจริญสุวรรณ นายกสภาการแพทย์แผนไทย กล่าวว่าในรัชสมัยรัชกาลที่๕ ได้มีการตั้งโรงเรียนการแพทย์แห่งแรกในประเทศไทยที่โรงพยาบาลศิริราช มีการเรียนร่วมกันระหว่างแพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันถือว่าเป็นการเริ่มต้นการมีสถาบันทางการแพทย์ในประเทศไทย นอกจากนี้ในรัชสมัยของพระองค์ท่านได้มีพระยาพิษณุประศาสตร์เวช ได้รวบรวมองค์ความรู้ด้านการแพทย์แผนไทยแล้วสังคายนาเป็นตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ฉบับหลวง เป็นรากฐานที่ใช้ศึกษาเล่าเรียนของแพทย์แผนไทยมาจนถึงทุกวันนี้ พระคุณของพระองค์ท่านมีคุณค่าอย่างมหาศาลเกี่ยวพันกับผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยทุกคนเป็นรากฐานมาจนถึงปัจจุบันนี้

“ในนามประธาน องค์กรภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และประธานกรุงการแพทย์แผนไทยช่วยชาติ ขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่านที่โปรดเกล้าฯ ให้ทำการรวบรวมตำรับยาแผนไทยทั้งหมดไว้ในตำราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ เพื่อให้มีการสืบสานคัมภีร์ตำรับยาแผนไทยไว้ ทำให้ประเทศไทยเรามีตำราการแพทย์แผนไทยไว้ศึกษา มาจนถึงทุกวันนี้ ขอให้ทุกคนน้อมรำลึกในพระมหากรุณาที่คุณของพระองค์ท่าน และช่วยกันจรรโลงรักษาไว้ ซึ่งตำรับยาแผนไทยทุกตำรับในแผ่นดินไทย เพื่อให้เกิดอาชีพที่มั่นคงของเกษตรกร และให้สุขภาพไทยมั่นคงแข็งแรงอย่างยั่งยืน และสามารถฟื้นเศรษฐกิจของชาติ ให้มั่งคั่งร่ำรวยได้จากการผลิตยาสมุนไพร เพื่อการส่งออกนำรายได้ เข้ามาพัฒนาประเทศของเรา ประเทศไทยจะกลายเป็นเมืองสมุนไพร และเป็นคลังยาสมุนไพรที่สำคัญของโลก มาช่วยกันใช้และเผยแพร่สมุนไพรที่ดีและตำรับยาแผนไทยของเรานะคะ” นางรฎาวัญกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น