มช. อันดับ 88 ของเอเชีย จากการอันดับของ QS Asia University Rankings 2022

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับ 88 ของเอเชีย และเป็นอันดับที่ 3 ของประเทศไทย จากการอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำในเอเชีย โดย QS Asia University Rankings ประจำปี 2022 ซึ่งประกาศผลเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 โดยมีสถาบันเข้าร่วมทั้งสิ้น 675 สถาบัน
โดย มช. มีอันดับที่สูงขึ้นจากการจัดอันดับในปีที่ผ่านมา จากอันดับที่ 102 มาเป็นอันดับที่ 88 ของเอเชีย และได้คะแนนในระดับสูงในด้านเครือข่ายการวิจัยนานาชาติ (International Research Network) อันดับที่ 48 ของเอเชีย ส่วนด้านความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (Academic Reputation) ได้อันดับที่ 58 ของเอเชีย และด้านการได้รับการยอมรับจากนายจ้าง (Employee Reputation) ได้อันดับที่ 78 ของเอเชียในส่วนมหาวิทยาลัยของไทยที่ติดอันดับเอเชีย 10 อันดับแรก คือ อันดับ 36 Chulalongkorn University, อันดับ 43 Mahidol University, อันดับ 88 Chiang Mai University, อันดับ 111 Thammasat University, อันดับ 133 Khon Kaen University, อันดับ 138 Kasetsart University, อันดับ 171 Prince of Songkla University, อันดับ 196 King Mongkut’s University of Technology Thonburi, อันดับ 281-290 King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang และอันดับ 351-400 ได้แก่ King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Srinakharinwirot University และ Suranaree University of Technology
โดยมีตัวชี้วัด 11 ด้าน ในสัดส่วนน้ำหนักการให้คะแนนที่แตกต่างกัน คะแนนเต็ม (Overall 100%)ประกอบด้วย
1) Academic Reputation: ความมีชื่อเสียงด้านวิชาการ (30%)
2) Employer Reputation: การเป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง (20%)
3) Faculty Student: สัดส่วนของอาจารย์ต่อนักศึกษา (10%)
4) Staff with PhD: อาจารย์และนักวิจัยที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอก (5%)
5) Citations per Paper: การอ้างอิงต่อผลงานวิชาการ (10%)
6) Papers per Faculty: ผลงานวิชาการต่ออาจารย์ (5%)
7) International Research Network: เครือข่ายการวิจัยนานาชาติ (10%)
8) International Faculty: สัดส่วนของอาจารย์ชาวต่างชาติ (2.5%)
9) International Students: สัดส่วนของนักศึกษาชาวต่างชาติ (2.5%)
10) Inbound Exchange Students: สัดส่วนของนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างชาติ (2.5%)
11) Outbound Exchange Students: สัดส่วนของนักศึกษาที่ไปแลกเปลี่ยนต่างชาติ (2.5%)
ติดตามผลการจัดอันดับได้ที่
https://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2022

CMU ranked 88th in QS Asia University Rankings 2022
Chiang Mai University was ranked 88th overall, and third in the country, in the 2022 edition of QS Asia University Rankings. The rankings were announced on November 2, 2021, with 675 participating institutions.

This year, CMU moved up from 102nd in last year’s edition to 88th, showing impressive performance in International Research Network, ranked 48th, Academic Reputation, ranked 58th, and Employee Reputation, ranked 78th.

​The top 10 Thai universities in the rankings are Chulalongkorn University (36th), Mahidol University (43rd), Chiang Mai University (88th), Thammasat University (111th), Khon Kaen University (133rd), Kasetsart University (138th), Prince of Songkla University (171st), King Mongkut’s University of Technology Thonburi (196th), King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (281 – 290), and King Mongkut’s University of Technology North Bangkok, Srinakharinwirot University, and Suranaree University of Technology (351 – 400)

Each of the 11 indicators has a different weight, as follows.
1) Academic Reputation (30%)
2) Employer Reputation (20%)
3) Faculty Student (10%)
4) Staff with PhD (5%)
5) Citations per Paper (10%)
6) Papers per Faculty (5%)
7) International Research Network (10%)
8) International Faculty (2.5%)
9) International Students (2.5%)
10) Inbound Exchange Students (2.5%)
11) Outbound Exchange Students (2.5%)

See the full rankings at
https://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2022.

2022年QS亚洲大学排名发布:清迈大学位列亚洲第88名

11月2日,2021年度QS亚洲大学排名正式发布,此次排名共有675所院校上榜,其中,清迈大学位列第88名,名列泰国第三。在各项评价指数中,清迈大学的国际研究网络(International Research)指数排名第48,学术声誉(Academic Reputation) 指数排名第58, 雇主声誉(Employee Reputation)指数排名第78。

较去年而言,清迈大学排名从第102位提升至今年的第88位。
此次入围亚洲榜单的10所泰国大学分别是:
朱拉隆功大学(Chulalongkorn University)位列第36名;
玛希隆大学(Mahidol University)位列第43名;
清迈大学(Chiang Mai University)位列第88名;
法政大学(Thammasat University)位列第111名;
孔敬大学(Khon Kaen University)位列第133名;
农业大学(Kasetsart University)位列第138名;
宋卡王子大学(Prince of Songkla University)位列第171名;
国王科技大学(King Mongkut’s University of Technology Thonburi)位列第196名;
先皇理工大学(King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang)位列第281-290名区间;

北曼谷先皇技术学院(King Mongkut’s University of Technology North Bangkok)、诗纳卡琳威洛大学(Srinakharinwirot University)和素拉那立皇家大学(Suranaree University of Technology)位列第351-400名区间。

QS亚洲大学排名的评价体系由11个不同占比的指标组成,包括:
1)学术声誉(30%):学术界认可度
2)雇主声誉(20%):雇主认可度
3)师生比(10%):学生与教师人数比例
4) 博士学位教师数量(5%):拥有博士学位的教师与研究人员数量
5) 论文被引率(10%):每篇学术论文被引用的次数
6) 教师论文发表量(5%):每位教员的学术论文数量
7)国际研究网络(10%):国际研究网络
8)外籍教师(2.5%):外籍教员的比例
9)国际学生(2.5%):留学生的比例
10)入境交换生(2.5%):国际交换生的比例
11)出境交换生(2.5%):出境交换生的比例

具体排名情况详见:
https://www.topuniversities.com/university-rankings/asian-university-rankings/2022

ร่วมแสดงความคิดเห็น