นายก อบจ.เชียงราย ต้อนรับคณะทำงานเพื่อตรวจประเมินความพร้อม เพื่อรับถ่ายโอน รพ.สต.

เวลา 08.45 น. วันที่ 25 พ.ย. 64 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนางทรงศรี คมขำ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นางอัญญลักษณ์ กายาไชย เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนายรามิล พัฒนมงคลเชฐ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ อบจ.เชียงราย รับการตรวจประเมินการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมยอแสงธรรม อบจ.เชียงราย
โดยมี รศ.ดร.นพ.ภูดิท เตชาติวัฒน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ประธานคณะทำงาน คณะที่ 4 เพื่อตรวจประเมินความพร้อมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เพื่อรับถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล พร้อมด้วยผู้ทรวงคุณวุฒิจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมในการตรวจประเมินในครั้งนี้ด้วย

ในการนี้ นายก อบจ.เชียงราย กล่าวว่า “อบจ.เชียงราย ได้กำหนดนโยบายโฮงยาใกล้บ้าน เพื่อให้ประชาชนทุกคนมีสุขภาพที่ดี โดยได้รับการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิดทั่วถึงมีประสิทธิภาพ แนวทางการถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ส่งเสริมให้ท้องถิ่นได้เข้ามามีบทบาทในการร่วมผลิตบุคลากรสาธารณสุขเพื่อให้กลับไปทำงานในท้องถิ่น พร้อม ๆ กับการพัฒนาบทบาทของ อสม. ให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น การแก้ไขปัญหาความแออัดในโรงพยาบาล เพื่อให้ประชาชนทุกคนได้รับบริการที่ดี “นโยบายโฮงยาใกล้บ้าน” จึงเป็นนโยบายลดความแออัด ลดการรอคอย ลดความเหลื่อมล้ำ ลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน และในการที่สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีแนวทางในการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจด้านสาธารณสุขให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งมีความพร้อมในทุก ๆ ด้านสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ท้ายนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมในการดำเนินการถ่ายโอนภารกิจภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษาฯ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เพื่อคุณภาพชีวิต เพื่อสุขภาพที่ดีของพี่น้องประชาชนในจังหวัดเชียงรายอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น