ประกาศ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยที่ 26/2564 เรื่อง แจ้งการจัดการเรียนการสอนระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – วันที่ 10 ธันวาคม 2564

โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ขอแจ้งกำหนดการจัดการเรียนการสอน ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 ตามกำหนดการและเอกสารประชาสัมพันธ์ที่ได้แนบมาท้ายนี้ ดังนี้

1.วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน – วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Line

2.วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 งดการเรียนการสอนเสาร์สร้างเสริม

3.วันอังคาร 7 – วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 จัดการเรียนการสอนรูปแบบ On-Hand ทุกรายวิชา เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ติดตามงานที่ค้างส่ง

4.วันอังคารที่ 7 – วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 ติวเข้ม TCAS นักเรียนชั้น ม.5 – 6แบบ On-Line (ติดตามตารางเรียนได้ที่ www.montfort.ac.th)

5.วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม 2564 จัดการเรียนสอนเสาร์สร้างเสริมรูปแบบ On-Line ตามปกติ พร้อมนี้ ทางโรงเรียนฯ ใคร่ขอความร่วมมือมายังท่านผู้ปกครอง ครู บุคลากร พนักงานและผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน ให้เข้มงวดในเรื่องต่อไปนี้

1.ขอความร่วมมือผู้ปกครองทุกท่านได้กำชับให้นักเรียนได้ดูแลตัวเอง และปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด รวมทั้งหลีกเสี่ยงการไปในสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

2.ครู บุคลากร พนักงาน นักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ที่มาติดต่อกับทางโรงเรียน ให้ปฏิบัติตามประกาศโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่ 3/2564 เรื่อง แนวปฏิบัติและวิธีดำเนินการตามมาตรการป้องกันเฝ้าระวัง และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามแนทาง “MC WE GO: SMART & SECURE” ปีการศึกษา 2564 อย่างเคร่งครัด

หมายเหตุ โรงเรียนฯ เปิดให้บริการ เวลา 09.00 – 15.00 น. (หยุดพักรับประทานอาหารกลางวัน เวลา 12.00 – 13.00 น.)

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น