จ.ลำปาง ประชุมคณะกรรมการ ประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ

วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานธนารักษ์พื้นที่ลำปาง นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฯ เป็นประธาน โดยมีกรรมการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 3/2564

ที่ประชุมฯ พิจารณาแก้ไขรอบบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ จากเดิมรอบบัญชี พ.ศ. 2564 – 2567 (แก้ไขเป็นรอบบัญชี พ.ศ. 2566 – 2569 ตาม พ.ร.บ.การประเมินราคาทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์แห่งรัฐ พ.ศ. 2562) ซึ่ง 13 อำเภอ มีอัตราเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยทั้งจังหวัดเพิ่มขึ้น 5 .61 % พบว่า เนื้อที่อำเภอเมืองลำปาง 1,156.62 ตร.กม. ที่ดิน 208,417 แปลง มีอัตราเปลี่ยน แปลงราคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดถึง 19.27 % หน่วยราคาจากเดิม 4,190 หน่วย เป็น 4,872 หน่วย โดยจะมีการประกาศบัญชีฯ พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันที่ 2 ธ.ค. 2564 และมีผลบังคับใช้บัญชีฯ พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 1 ม.ค. 2566 รวมทั้งการพิจารณากำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือน และสิ่งปลูกสร้าง ทั้ง 69 แบบ ที่มีอัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 6.41 % ตามประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐ เรื่อง กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง

ร่วมแสดงความคิดเห็น