อ.สูงเม่น ตรวจสอบสถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงาน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 อำนวยการโดย นายศิวัช ฟูบินทร์ นายอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ สั่งการให้ฝ่ายความมั่นคง นำโดยปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงและสมาชิก อส.อำเภอสูงเม่น 4 บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ สำนักงานจัดหางานจังหวัดแพร่, สำนักงานแรงงานจังหวัดแพร่, สำนักงานสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่, สำนักงานประกันสังคมจังหวัดแพร่, กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดแพร่ (กอ.รมน.), ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดแพร่ (ตม.จ.แพร่) และที่ทำการปกครองจังหวัดแพร่ ร่วมกันตรวจสถานประกอบการ ที่มีแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) เข้ามาทำงาน ในพื้นที่อำเภอสูงเม่น จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1.ในพื้นที่ หมู่ 6 ตำบลเวียงทอง สถานประกอบการ 1 แห่ง มีจำนวน 1 คน เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพแม่บ้าน สัญชาติลาว
2.ในพื้นที่ หมู่ 3 ตำบลร่องกาศ สถานประกอบการ 1 แห่ง มีจำนวน 1 คน เป็นเพศหญิง ประกอบอาชีพ รับจ้างขายเครื่องเฟอร์นิเจอร์ สัญชาติลาว
3. ในพื้นที่ หมู่11 ตำบลน้ำชำ สถานประกอบการ 1 แห่ง มี 1 คน เพศหญิง ประกอบอาชีพแม่บ้าน สัญชาติลาว
ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และทุกแห่งให้ความร่วมมือด้วยดี

ร่วมแสดงความคิดเห็น