(มีคลิป) จ.แพร่ “จัดงานวันกาแฟและหม้อห้อมแพร่ 2564 Phrae Coffee & Indigo Craft Fair”

เมื่อค่ำวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น. สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ได้จัดงานวันกาแฟและหม้อห้อมแพร่ 2564 Phrae Coffee & Indigo Craft Fair ภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์จังหวัดแพร่ และโครงการพัฒนาและต่อยอดภูมิปัญญาการผลิตผลิตภัณฑ์ผ้า จังหวัดแพร่

โดยได้บูรณาการร่วมโครงการร่วมกันจัดงานวันกาแฟและหม้อห้อมแพร่ 2564 Phrae Coffee & Indigo Craft Fair ในแนวคิด “แพร่ กาแฟดี วิถีห้อม” เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาด ด้วยการเพิ่มช่องทางการตลาด รวมทั้งมีการประชาสัมพันธ์กาแฟและห้อมแพร่ จากแหล่งเพาะปลูกและแหล่งรวบรวมผลผลิตที่สำคัญในเขตอำเภอเมืองแพร่ ร้องกวาง ลอง เด่นชัย สอง และวังชิ้น เพื่อเป็นการสนับสนุนและเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟและห้อมของเกษตรกรให้สามารถแข่งขันได้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้ รวมทั้งสามารถพัฒนาและยกระดับคุณภาพกาแฟและห้อม ในจังหวัดแพร่ให้ตรงกับความต้องการของตลาด ผู้ประกอบการ สร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร

โดยนายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ ได้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีนายวิเชียร อนุสาสนนันท์ รองผู้ว่าราชจังหวัดแพร่ มาเป็นประธานในการเปิดงาน มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เกษตรอำเภอ เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่และสำนักงานเกษตรอำเภอ
ได้ร่วมพิธีเปิด

งานงานวันกาแฟและหม้อห้อมแพร่ 2564 Phrae Coffee & Indigo Craft Fair ภายในงานฯ ประกอบไปด้วย กิจกรรมการแสดงและจำหน่ายสินค้ากาแฟแพร่ สินค้าเกษตรปลอดภัยของจังหวัดแพร่ จำนวน 30 คูหา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์หม้อห้อมแพร่ จำนวน 15 คูหา รวมถึงการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับกาแฟ และนิทรรศการผ้าหม้อห้อมแพร่ การ Cupping Coffee การเจรจาธุรกิจ (Business Matching) การเดินแฟชั่นผ้าหม้อห้อมแพร่ การทำ Latte Art และกิจกรรมบันเทิงที่น่าสนใจอื่นๆ ทั้งนี้ ในงานวันกาแฟและหม้อห้อมแพร่ 2564 Phrae Coffee & Indigo Craft Fair” มีกำหนดการจัดงาน คือ วันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 21.00 น. ณ บ้านวงศ์บุรี อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น