จ.แพร่ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ ร่วมกับ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค

จ.แพร่ ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.แพร่ ร่วมกับ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จ.แพร่ (ศปก.จ.แพร่) และคณะกรรมการดำเนินการป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน จ.แพร่

เมื่อบ่ายวันที่ 30 พฤศจิกายน​ พ.ศ. 2564 เวลา 14.30 น. นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการ จ.แพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจ.แพร่ ครั้งที่ 36/2564 ร่วมกับ คณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรค จ.แพร่ (ศปก.จ.แพร่) หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง​ในการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและพิจารณา​ ดังนี้
เพื่อทรายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย และใน จ.แพร่ ผลการดำเนินงานให้บริการวัคซีนของ จ.แพร่


เพื่อพิจารณาทบทวน คำสั่ง จ.แพร่ ที่ 3521/2564 ลงวันที่​ 15 พฤศจิกายน​ 2564 เรื่องมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่ จ.แพร่ (ฉบับที่ 76) ทบทวนคำสั่ง จ.แพร่ ที่ 3522/ 2564 ลงวันที่​ 15 พฤศจิกายน​ 2564 เรื่องแนวทางปฏิบัติในการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ จ.แพร่ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 77)
ขอความเห็นชอบแผนและขั้นตอนการปฏิบัติ ตามมาตรการผ่อนปรนการเข้าเยี่ยมเด็กและเยาวชนในสถานที่ควบคุม ของพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.แพร่ การพิจารณาอนุญาตจัดกิจกรรมกรีฑาสี​ ประจำปี​ 2564 ของโรงเรียนสองพิทยาคม พิจารณาให้ความเห็นชอบจัดซื้อชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) จำนวน​ 10,000 ชุด เพื่อใช้สุ่มตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่

พิจารณาให้ความเห็นชอบการดำเนินงาน ในโรงพยาบาลสนาม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS บ้านกอเปา ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ เพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และการดำเนินงานในสถานที่สำหรับกักกันตัวผู้เดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยง และผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ณ โรงแรมน้ำเงิน อ.เมืองแพร่ โดยใช้งบประมาณจากเงินทดรองราชการ ในเชิงป้องกันหรือยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน
ณ ห้องประชุม​จดหมายเหตุ ชั้น 2 อาคาร 2 ศาลากลาง จ.แพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น