ตรวจเยี่ยม สายวิทยาการช่างอากาศ ณ กองบิน 41

เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 น.อเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน 41 พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน 41 เข้าร่วมรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2564 โดยมี พล.อ.ต. กฤษฎา เสียงก้อง รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมกองบังคับการกองบิน 41

ในโอกาสนี้ รองเจ้ากรมช่างอากาศ ได้รับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2564 การจัดหน่วย สถานภาพกำลังพล สถานภาพบริภัณฑ์ การดำเนินการในปัจจุบัน (การส่งคืนพัสดุ, การพัฒนา, ฯลฯ) ปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเดินตรวจเยี่ยมหน่วย แผนกช่างอากาศ กองเทคนิคกองบิน 41, ฝ่ายการช่าง ฝูงบิน 411 กองบิน 41 , ฝ่ายคลังเชื้อเพลิง 3 แผนกคลังเชื้อเพลิง 3 และหมวดผลิตก๊าซ 3 แผนกคลังเชื้อเพลิง 3

ร่วมแสดงความคิดเห็น