สูงเม่น ร่วมประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัด จ.แพร่ 12 เป้าหมายร่วม (ตัวชี้วัดที่ 8 และตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2) ประจำปีงบประมาณ 65

พช.สูงเม่น ร่วมประชุมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม (ตัวชี้วัดที่ 8 และตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เมื่อวันอังคารที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ นายสุสังข์ ชุ่มมะโน พัฒนาการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อนตัวชี้วัดจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม (ตัวชี้วัดที่ 8 และตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจ “ตัวชี้วัดจังหวัดแพร่ 12 เป้าหมายร่วม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เกิดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มีการบูรณาการในการปฎิบัติงาน และกำกับดูแลที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ทำให้ผลการดำเนินงานบรรลุเป้าหมายเกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย คณะทำงานตัวชี้วัดที่ 8 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และคณะทำงาน ตัวชี้วัดที่ 10 การแก้ไขปัญหาปากท้อง ลดยากจนดำรงชีพพอเพียง (ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 การขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง) ในการนี้นางมาลี ชัยธิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอสูงเม่น พร้อมด้วยนางสาวจีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ร่วมประชุมดังกล่าว การจัดประชุมเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น